Agata Legat - Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)


Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349 | Autor: Agata Legat,
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycz


Kodeks postępowania administracyjnego

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043874 | Autor: Agata Legat,
Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie tylko zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, ale także zupełnie nowe uregulowania. Auto