Baran Krzysztof W - Principles of Polish Labour Law


Principles of Polish Labour Law

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289795 | Autor: Baran Krzysztof W,
Monografia dotyczy zagadnień podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Analizie poddane zostały zasady indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Omówione zostały również zasady dotyczące postępowania w sprawach dotyczących prawa pracy. Monografia, oprócz zagadnień teoretycznych, zawiera również szereg odesłań do orzecznictwa Sądu


System Prawa Pracy Tom 7 Prawo rynku pracy

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381245999 | Autor: Baran Krzysztof W,
Tom VIII Systemu Prawa Pracy zawiera omówienie problematyki prawa rynku pracy stanowiącego obszerną, choć jeszcze ostatecznie nieusystematyzowaną część prawa pracy. Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku pozycji, która zagadnienia te podejmowałaby w ujęciu tak kompleksowym. Autorzy, uwzględniając w szerokim zakresie aspekty aksj


System prawa pracy Tom 2 Indywidualne prawo pracy Część ogólna

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381073783 | Autor: Baran Krzysztof W,
Tom II Systemu prawa pracy obejmuje część ogólną indywidualnego prawa pracy. Jest to problematyka fundamentalna i zarazem normatywnie szeroko uregulowana w systematyce wewnętrznej omawianej gałęzi prawa. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz obfitą literaturę przedmiotu i orzecznictwa sądowego dokonano podziału materii sk


System prawa pracy Tom 1

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380927841 | Autor: Baran Krzysztof W,
Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień: - pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, - przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie


System prawa pracy Tom 4

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381070409 | Autor: Baran Krzysztof W,
W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mianowania. Są to akty prawne kreujące nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale również stosunki organizacyjne wykraczające poza