Komentarze Linia orzecznicza - Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285407 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i w konsekwencji skrócenia


Umowa o roboty budowlane

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286718 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism. W publikacji zawarto najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz aktualny stan prawny obejmujący tekst jednolity ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym przede wszystkim zmiany dotyczące uproszczenia i uelas


Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325595609 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC


Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285551 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:apelację,zażalenie,skarg


Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590345 | Autor: Komentarze Linia orzecznicza,
Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządz