Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

 

249 zł 213.14 Wysyłka gratis

Autor: Andrzej Jan Szereda,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281775
Wydanie: 1/2018 Stron: 672


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Komentarz o czynnościach notarialnych do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które zgodnie z Prawem o notariacie mają charakter dokumentów urzędowych. Podczas tych czynności notariusz zobowiązany jest chronić prawa i słuszne interesy stron, a także innych osób, dla których czynność prawna może powodować jakiekolwiek skutki prawne. Dlatego też działalność notariuszy na charakter prewencyjny, ponieważ zapobiega ona sporom sądowym poprzez czuwanie nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego.

Zgodnie z systematyką ustawy cały dział II Prawa o notariacie zawiera omówienie przedmiotowej tematyki, warto jednak zaznaczyć, że w obszernym wprowadzeniu Autor omawia także najważniejsze zagadnienia z działu I ustawy dotyczącego ustroju notariatu (powoływanie i odwoływanie, prawa i obowiązki notariuszy, samorząd notarialny, nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody, odpowiedzialność dyscyplinarna, aplikanci i zastępcy notarialni).

W publikacji szczegółowo zostały omówione takie zagadnienia jak m.in.:

tryb dokonywania czynności notarialnych,
akty notarialne,
akty poświadczenia dziedziczenia,
europejskie poświadczenia spadkowe,
poświadczenia,
doręczanie oświadczeń,
protokoły,
protesty,
przyjmowanie na przechowanie,
wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych.
Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), która dotyczy umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie 1.3.2017 r.;
ustawą z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która dotyczy m.in. zapewnienia pozyskania pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce, poszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz zakresu przekazywanych dokumentów – wejście w życie 1.1.2017 r.;
ustawą z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261), której zmiany dotyczą utworzenia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – wejście w życie 3.11.2016 r.
Prezentowany tytuł skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notarialnych, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest on skierowany do wszystkich osób mających na co dzień związek z czynnościami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu.