Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

 

169 zł 142.79

Autor: Małgorzata Sieradzka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249065
Wydanie: 3/2018 Stron: 672


Inne działy: Audyt i Controlling, Prawo konkurencji 2019, Prawo konsumenckie, Prawo antymonopolowe,Wysyłka

W komentarzu omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości. Autorka szczegółowo opisała takie instytucje jak:

- ujednolicenie roszczeń,
- pozew grupowy,
- reprezentant grupy,
- wyrok przesądzający o odpowiedzialności pozwanego.
Oprócz tego w komentrazu Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz dokonano szczegółowej analizy ostatniej nowelizacji na mocy ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933). W szczególności omówione zostały zmiany w zakresie:

- rozszerzenia zakresu przedmiotowego,
- badania dopuszczalności postępowania grupowego na posiedzeniu niejawnym,
- obowiązków informacyjnych związanych ze wszczęciem postępowania grupowego,
- kaucji.
Książka Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz uwzględnia także przepisy prawa unijnego, m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.Urz. UE L 349, s. 1–19). Ponadto komentarz zawiera:

- aktualne orzecznictwo sądowe, uzupełnione w 3. wydaniu o lata 2015–2018,
- Zieloną księgę w sprawie roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej,
- Białą księgę w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji,
- Zieloną księgę w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów,
- Zalecenie Komisji w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii.