Dotacje oświatowe Beck

Dotacje oświatowe Beck + płyta CD

 

149 zł 125.99

Autor: Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285483
Wydanie: 4/2018 Stron: 276


Inne działy: Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej, Pedagogika Oświata i szkolnictwo,Wysyłka

Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

Do książki Dotacje oświatowe dołączona została płyta CD, na której znajduje się: 31 wzorów dokumentów i 38 odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące dotacji oświatowych.

1.1.2018 r. weszły w życie nowe reguły prawne dotyczącej udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych, które polegają m.in. na:

zdefiniowaniu pojęć, które mają służyć w procesie udzielania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, środki pochodzące z Unii Europejskiej, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie;
zdefiniowaniu pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, a także enumeratywne wyliczenie jakie wydatki podlegają wyłączeniu z podstawy (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wydatki bieżące finansowane z udziałem funduszy unijnych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazane dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych),
zdefiniowaniu pojęć przewidywanej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także wskazaniu sytuacji, w których następuje aktualizacja tej liczby;
doprecyzowaniu zasad rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem,
wprowadzeniu obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,
możliwości przystąpienia do otwartego konkursu ofert osoby prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny.
Powyższe zmiany, jak również rozwój orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych, a także rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje oraz wcześniejsze zmiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H. Beck do przygotowania publikacji wydania publikacji: Dotacje oświatowe

Dzięki książce o dotacjach oświatowych dowiedzą się Państwo m.in.:

jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2018;
jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
jaką metodą obliczyć od 1.1.2018 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację;
do jakiej wysokości organ ma dopłacić o dotacji po jej aktualizacji;
czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
na co wolno wydatkować dotację oświatową;
w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
jakie treści zamieścić w nowej uchwale o dotacjach oświatowych podjętej w nowym stanie prawnym;
jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
jak wnioskować o umorzenie przypadającej do zwrotu dotacji;
jak rozliczyć się przed 1.1.2018 r. i po 1.1.2018 r. z inną gminą;
jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.