Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

 

249 zł 178.51

Autor: Sołtysińska Aleksandra, Talago Sławoj Hanna,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326494864
Wydanie: 3/2016 Stron: 1444


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz - 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Nowe przepisy wyjaśniają wiele z dotychczas istniejących problemów w stosowaniu prawa zamówień publicznych i odnoszą się do sporów w dotyczącym go orzecznictwie.
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera omówienie nowych dyrektyw koordynujących procedury udzielania zamówień oraz aktualizację tzw. dyrektyw odwoławczych i dyrektywy obronnościowej. Wprowadzone zmiany dotyczą ważnych aspektów systemu prawa zamówień publicznych, m.in.: zamówień bezpośrednich udzielanych podmiotom zależnym, podziału zamówienia na części, proporcjonalności podstaw wykluczenia wraz z możliwością wykazania przez wykonawców przesłanek do uznania ich za wiarygodnych, reguł korzystania z zasobów innych podmiotów, zmian umowy i zasad jej rozwiązywania.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 rok