Kodeks Podatnika

Kodeks Podatnika

Brak

Autor: Infor,
Infor
Isbn: 9788365947680
Wydanie: 1/2018 Stron: 1224


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Na tom składa się pięć części prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r. oraz rozliczenia PIT za 2017 r.PIT, CIT, ryczałt 2018– ta część zawiera:

ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
wybrane rozporządzenia wykonawcze,
komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.
Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostały wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych.

Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach,
wprowadzenie ulgi na złe długi,
rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł,
podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych,
umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych.
W 2018 r. ograniczona została również możliwość korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu.VAT 2018– ta część zawiera:

ujednolicony tekst ustawy o VAT,
komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,
komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. oraz obowiązujących od 1 lipca 2018 r. – w formie tabelarycznego przewodnika po zmianach.
Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę.

W 2018 r. wprowadzono wiele zmian w VAT. Każdy podatnik VAT musi wysyłać JPK_VAT. Od 1 lipca 2018 r. zostanie wprowadzony system podzielonej płatności split payment. Zmieniają się zasady:

uzyskiwania zwrotów VAT,
prowadzenia ewidencji VAT,
składania deklaracji.


Ordynacja podatkowa, NIP 2018 – ta część zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

Ordynację podatkową,
ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2018 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
W tej części publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP w formie tabelarycznej. Przewodniki zawierają porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę.PKPiR 2018 –w tej części przedstawiono komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Omówiono w niej:

rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),
rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),
zamknięcie księgi.
Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:

amortyzacji środków trwałych,
ulgi na złe długi,
transakcji gotówkowych oraz ich limitowania w kosztach podatkowych.
Opracowanie zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe– w tej części przedstawiono komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2017 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych.

Ta część składa się z instrukcji:

prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,
poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatników,
korzystania z ulg podatkowych przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia rocznego (m.in. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi mieszkaniowej, z tytułu wpłat na IKZE oraz darowizn).
Opracowanie zawiera rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczeniem rocznym, z którymi podatnicy spotykają się w praktyce. Szczególną uwagę poświęcono tematyce ulg podatkowych omówionych w formie odpowiedzi na pytania podatników. Korzystanie z ulg może być w wielu wypadkach trudne, kontrowersyjne lub sporne. W opracowaniu podpowiedziano, jak z nich skorzystać i uniknąć sporów.

Tę część publikacji wzbogacono też o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT -38, PIT-39.