Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

 

65 zł 52.43 Bestseller

Autor: Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285377
Wydanie: 25/2018 Stron: 580


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze.

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 149)
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera zmiany wchodzące w życie:

2 września 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475)
20 października 2017 r., zmiana wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1954)
1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnościz dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 933)
1 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
30 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491)
tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201)
Prawo o ustroju sądów powszechnych zawiera zmiany wchodzące w życie:

17 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustawz dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 3)
tekst jednolity z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188)
Prawo o ustroju sądów powszechnych (wyciąg) zawiera zmiany wchodzące w życie:

3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższymz dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
nowy tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 23).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera zmiany wchodzące w życie:

28 grudnia 2017 r., wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2451)
15 maja 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183) – w podwójnym stanie prawnym
tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369)
KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:

Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ustawę o Sądzie Najwyższym
Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi