Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Brak

Autor: Roman Hauser, Wierzbowski Marek, Krzysztof Wąsowski, Wojciech Sawczyn, Filip Elżanowski, Karolina Wojciechowska, Paweł Wajda, Andrzej Kraczkowski, Rafał Stankiewicz, Marcin Dyl,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595401
Wydanie: 4/2017 Stron: 1388


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- właściwości organów;
- wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego;
- postępowania uproszczonego,
- ugody, decyzji administracyjnej;
- przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych;
- opłat i kosztów postępowania.
- mediacji w postępowaniu administracyjnym,
- tzw. milczącego załatwienia sprawy.

Ponadto Komentarz uwzględnia ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Nowelizacja wprowadza obszerne zmiany do KPA, które dotyczą m.in.:

- wprowadzenia instytucję mediacji do posterowania administracyjnego;
- wprowadzenia instytucji tzw. milczące załatwienie sprawy;
- przepisów regulujących przewlekłość postępowania, m.in.:
- - zdefiniowanie pojęć bezczynności i przewlekłości,
- - wprowadzenie, w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia,
- - usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia,
- - wprowadzenia obowiązku pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
- wprowadzenia zasady „przyjaznej interpretacji prawa”,
- uzupełnienia katalogu zasad ogólnych KPA o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności, równego traktowania, uprawnionych oczekiwań, a także współdziałania organów dla dobra postępowania,
- nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
- usprawnienia współdziałania organów m.in. poprzez wprowadzenie nowej instytucji - posiedzenie w trybie współdziałania;
- upowszechnienia ugody i ułatwienia sięgania po ten sposób załatwiania spraw administracyjnych;
- wprowadzenia szczególnego trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
- kar administracyjnych;
- wprowadzenie przepisów regulujących europejską współpracę administracyjną.

Termin wejścia w życie tych zmian to 1.6.2017 r.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz zawiera szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, a także studentów.