Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz do art. 1096-1217

Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz do art. 1096-1217

 

299 zł 255.94 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Marciniak Andrzej,
C.H. Beck
Isbn: 9788325587499
Wydanie: 1/2017 Stron: 1152


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217 zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.:

- jurysdykcja krajowa (w procesie, w postępowaniu nieprocesowym, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym),
- immunitet sądowy i dyplomatyczny,
- postępowania (zdolność sądowa i procesowa, zabezpieczenie kosztów procesu, zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych, pomoc prawna, zabezpieczenie dowodów, zagraniczne dokumenty urzędowe, czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach, europejskie poświadczenie spadkowe, stwierdzenie obcego prawa i wzajemności, uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń, wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej),
- uznanie i stwierdzenie wykonalności (uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych),
- uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (wykonanie, odmowa uznania lub wykonania),
- sąd polubowny (arbitrażowy) (zapis na sąd polubowny, skład sądu polubownego, właściwość sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej).

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Niniejsze, 6. wydanie Komentarza uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:

- ustawy z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2), która dotyczy modyfikacji sposobu realizacji modelu automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych, ugód sądowych, a także dokumentów urzędowych z innych państw członkowskich. Zmiana wchodzi w życie 10.1.2015 r.
- ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która wprowadza instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego, która ma ułatwić wykazywanie obywatelom z całej UE praw do spadku, skrócenia z sześciu do trzech miesięcy okresu, w jakim można zgłaszać się do udziału w spadku i wykazać prawa do dziedziczenia (w razie wezwania spadkobierców przez ogłoszenie publiczne) oraz poszerzenia katalogu czynności notarialnych w sprawach spadkowych o uprawnienie do odebrania przez notariusza oświadczenia o odmowie przyjęcia funkcji wykonawcy testamentu przez osobę, która została do tego powołana Zmiana wchodzi w życie 17.8.2015 r.
- ustawy z 10.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), ma ona na celu zwiększenie liczby postępowań mediacyjnych podejmowanych na skutek umowy stron lub prowadzonych z wniosku o mediację przed wytoczeniem powództwa, i tym samym odciążenie sądów. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz zachęt ekonomicznych, które skłonić mają strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego, a także zapewnienie odpowiedniej jakości usług mediacyjnych. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1.1.2016 r.

oraz zmiany oczekujące, które jeszcze nie weszły w życie, wynikające m.in. z:

- ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), na mocy której:
- - wprowadzono możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji: "elektroniczne biuro podawcze". Wszystkie sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów;
- - umożliwiono przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość – uczestnicy postępowania będą mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu i dokonywać tam czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych będzie transmitowany z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania i odwrotnie;
- - poszerzono katalog spraw, które można rozpatrywać na posiedzeniu niejawnym;
- - dodano przepisy umożliwiające prowadzenie licytacji drogą elektroniczną;
- - złagodzono przepisy dotyczące wyłączenia sędziego – przyjęto do czasu rozstrzygnięcia wniosku w tej sprawie sędzia może podejmować dalsze czynności z wyjątkiem wydania orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie.