Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296

Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296 Tom 2

 

329 zł 251.44 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Ryszard Stefański, Stanisław Zabłocki, Duże Komentarze,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245494
Wydanie: 1/2018 Stron: 1280


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Ordynacja podatkowa 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczanymi w doktrynie i judykaturze.
Komentarz zawiera również szczegółowe omówienie ostatnich zmian do kodeksu, w tym dotyczących m.in.:
- możliwości zabezpieczenia wykonania przepadku przedsiębiorstwa również na mieniu osoby fizycznej;
- dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w przypadku nowych przestępstw;
- możliwości zwrócenia się sądu lub prokuratury do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy;
- obowiązku uzyskiwania informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczących oskarżonego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym.