Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

 

129 zł 106.99

Autor: ,
Infor
Isbn: 978836588761
Wydanie: 1/2018 Stron: 500


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2018, Prawo pracy 2018, Czas pracy 2018, Ubezpieczenia społeczne 2018,Wysyłka

Komentarz do Kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim:
- wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. zmiany dotyczące zakazu pracy w placówkach handlowych – wprowadzono zakaz pracy w handlu w niedziele i święta, a jednocześnie przewidziane zostały liczne wyjątki w tym zakresie;
- nowe zasady ochrony przedemerytalnej pracowników – prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy uzyskały osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne na skutek obniżenia wieku emerytalnego;
- nowe wykazy prac wzbronionych pracownicom w ciąży i karmiącym dziecko piersią –pracownice w ciąży mogą pracować przy monitorach ekranowych maksymalnie 8 godzin na dobę, przy czym po 50 minutach takiej pracy powinny mieć 10-minutową przerwę; zmienione zasady limitowania umów na czas określony – w przypadku pracownic, z którymi przedłużono umowę na czas określony do dnia porodu, nie obowiązują limity dotyczące liczby oraz długości umów na czas określony
- równego traktowania pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację
- rozszerzenia ochrony przed zwolnieniem dla osób korzystających z uprawnień rodzicielskich – prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy uzyskają inni niż rodzice dziecka pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego
- przeciwdziałania mobbingowi – pracownik, który padł ofiarą mobbingu, będzie miał możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych poniósł konkretną szkodę
- wydawania świadectw pracy – pracownicy w razie nieotrzymania świadectwa pracy zyskają uprawnienie do wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

Komentarz do kodeksu pracy został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.