Kodeks pracy Komentarz Baran

Kodeks pracy Komentarz Baran

Zapowiedź książki Kodeks pracy Komentarz Baran

Autor: Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral Zbigniew, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381076661
Wydanie: 7/2017 Stron: 2150


Inne działy: Czas pracy 2018, Ubezpieczenia społeczne 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Prawo pracy 2018,Wysyłka

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017.
Dotyczą one m.in.:
- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
- nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,
- wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
- wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę,
- zawierania umów terminowych o pracę.

W opracowaniu w przystępny sposób przybliżono stosowanie w praktyce przepisów dotyczących np.:
- nawiązania i ustania stosunku pracy,
- urlopów pracowniczych,
- ochrony rodzicielstwa,
- czasu pracy,
- wynagrodzeń pracowników,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- odpowiedzialności pracowników.

Autorami komentarza są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa pracy oraz praktycy, eksperci doradzający pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Dla praktyków szczególnie przydatna może się okazać znajomość zaprezentowanych tu glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego. Obok wykładni sądowej czytelnik znajdzie tu również oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.