Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

 

299 zł 224.69 Wysyłka gratis

Autor: Dorota Dzienisiuk, Monika Latos Miłkowska, Łukasz Pisarczyk, Joanna Unterschutz, Ludwik Florek, Grzegorz Goździewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Skoczyński, Katarzyna Gonera, Barbara Wagner, Piotr Wojciechowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381076661
Wydanie: 7/2017 Stron: 1604


Inne działy: Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019, Ubezpieczenia społeczne 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:
- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
- nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,
- wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
- wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę,
- zawierania umów terminowych o pracę.

W komentarzu do kodeksu pracy w przystępny sposób przybliżono stosowanie w praktyce przepisów dotyczących np.:
- nawiązania i ustania stosunku pracy,
- urlopów pracowniczych,
- ochrony rodzicielstwa,
- czasu pracy,
- wynagrodzeń pracowników,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- odpowiedzialności pracowników.

Autorami komentarza są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa pracy oraz praktycy, eksperci doradzający pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Dla praktyków szczególnie przydatna może się okazać znajomość zaprezentowanych tu glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego. Obok wykładni sądowej czytelnik znajdzie tu również oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.