Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

 

197 zł 147.55

Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788363591021
Wydanie: 6/2015 Stron: 569


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Treść szóstego wydania niniejszej książki pisarze wzbogacili o nowe tematyka także zaktualizowali, uwzględniając uregulowania następujących aktów prawnych: 1)Dyrektywy Rady 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT (która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r.); 2) rozporządzenia rady (UE) nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze innymi słowy usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (które weszło w życie z dniem 9 listopada 2012 r.); 3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiającego szczegółowe normy stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze innymi słowy usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (które weszło w życie z dniem 4 października 2012 r.); 4) Dyrektywy Rady 2013/43/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającej dyrektywę2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa (która weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r.); 5) Dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (która wprowadziła zmiany artykułów obowiązujące od dnia 12 lutego 2008 r.); 6) Rozporządzenia Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (które wprowadziło zmiany artykułów obowiązujące od dnia 7 października 2013 r.). Książka została zresztą rozszerzona o niektóre tematyka praktyczne, dotyczące stosowania komentowanej dyrektywy, w szczególności o najświeższe orzecznictwo TSUE. Lektura ta przedstawia status na dzień 1 stycznia 2015 r.