Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług Prawo podatkowe

 

180 zł 134.82

Autor: Witold Modzelewski,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski
Isbn: 9788389496232
Wydanie: 7/2012 Stron: 489


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Niniejszym mamy zaszczyt zaprezentować Czytelnikom siódme już, rozszerzone i zmodyfikowane, wydanie Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Jego treść zaktualizowano, uwzględniając nowelizacje przepisów dokonane w latach 2011‑2012. Niestety, nie zawsze były to koncepcje przemyślane oraz dopracowane pod względem legislacyjnym. Należy też pamiętać o istotnych postanowieniach rozporządzeń unijnych, w tym zwłaszcza rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 112, które muszą być stosowane bezpośrednio przez podatników i mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Niniejsza edycja komentarza zawiera także najnowsze wyroki sądów administracyjnych oraz piśmiennictwo, w których niejednokrotnie wyrażane są sprzeczne poglądy. Ustalanie treści normy prawnej na podstawie nierzadko niejednoznacznych uregulowań tej ustawy oraz zmiennego i niejednolitego orzecznictwa nie jest więc sprawą prostą nawet dla osób profesjonalnie zajmujących się podatkiem od towarów i usług. Obecnie jesteśmy być może w przełomowym momencie historii tej Ustawy. Sejm RP pracuje bowiem nad poselskim projektem nowego podatku od towarów i usług, który jest próbą takiego uregulowania tej kwestii, aby przepisy były jasne i precyzyjne, a ich stosowanie nie powodowało większych trudności. Ponadto, Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji Ustawy, który – o ile wejdzie w życie, zgodnie z założeniem, dnia 1 stycznia 2013 r. – diametralnie zmieni sposób rozliczania tego podatku. Zapowiada się więc rewolucja, zwłaszcza w zakresie fakturowania, ewidencjonowania i rozliczania. Mimo toczących się prac legislacyjnych należy jednak pamiętać o tym, że uregulowania Ustawy w obecnym brzmieniu będą stosowane jeszcze wiele lat po ewentualnym wprowadzeniu nowej ustawy bądź znowelizowaniu dotychczasowej. Oznacza to, że warto znać zarówno obowiązujące przepisy, jak i sposób ich interpretacji przez TSUE, sądy administracyjne i organy podatkowe, tak aby nie popełnić błędu mającego dotkliwy skutek finansowy. Niniejsza książka ma ułatwić Państwu poruszanie się w niezwykle skomplikowanej materii uregulowań Ustawy, z uwzględnieniem dorobku interpretacyjnego sądów i organów podatkowych. Pomoc ta w założeniu ma charakter obiektywny i jak najbardziej prosty w przekazie, tak aby Czytelnik mógł zrozumieć intencje ustawodawcy. W niniejszym wydaniu Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług zrezygnowano z zamieszczenia wstępów do poprzednich wydań. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.