Komentarze i książki dla komorników sądowych

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami w ustawie o komornikach sądowych i w ustawie o kosztach komorniczych Komentarz


Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Rafał Reiwer, Paweł Dzienis, Piotr Gołaszewski, Marcin Klonowski, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580366
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w ...

Cena w prawoo.pl:
262.49 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Komentarze praktyczne, Bartłomiej Falkowski, Artur Grajewski, Jan Prasałek, Michał
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248990
Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02 ...

Cena w prawoo.pl:
188.99 zł
249 zł


Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ireneusz Kunicki, Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580328
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. ...

Cena w prawoo.pl:
125.99 zł
149 zł


Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Robert Pabis, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289634
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęście ...

Cena w prawoo.pl:
151.19 zł
179 zł


Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Maria Jasińska, Komentarze Linia orzecznicza
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289566
Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527–534, 1024 KC, art. 47–471, 52 KRO, art. 119–132 PrUp, art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC, a ...

Cena w prawoo.pl:
142.79 zł
169 zł


Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Heropolitańska Izabela
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381242226
Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia ...

Cena w prawoo.pl:
128.09 zł
179 zł


Komentarz do Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Ławnikowicz Grzegorz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788360833964
Komentarz stanowi odpowiedź na wzmożone zainteresowanie problematyką etyki zawodowej komornika sądowego. Publikacja jest adresowana w szczególności do komorników, asesorów i aplikantów komorniczych. Analiza zasad Kodeksu Etyki Zawodowej ...

Cena w prawoo.pl:
74.25 zł
99 zł


Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego

Łakoma Katarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365966063
W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych postępowań, el ...

Cena w prawoo.pl:
73.11 zł
89 zł


Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych

Koenner
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788360833315
Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego. Przez \"inne wierzytelności\" należy rozumieć wierzytelności inne ni ...

Cena w prawoo.pl:
67.85 zł
70.9 zł


Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Kaczmarek Marlena Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365966056
Praca obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólne zagadnienia związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w zakresie związanym z egzekucją opróżnienia lokalu wykorzy ...

Cena w prawoo.pl:
73.11 zł
89 zł