Konstytucja biznesu Komentarz

Konstytucja biznesu Komentarz

Zapowiedź książki Konstytucja biznesu Komentarz

Autor: Leszek Bielecki, Jan Gola, Krzysztof Horubski, Katarzyna Kokocińska, Eliza Komierzyńska Orlińska, Piotr Ruczkowski, Marek Wierzbowski, Agnieszka Żywicka, Duże Komentarze,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603416
Wydanie: 1/2019 Stron: 486


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą do nich ustawy uchwalone 6.03.2018 r.:
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 647),
o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648),
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) które zastąpiły ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) i jednocześnie stały się najważniejszymi aktami prawnymi prawa gospodarczego.

Komentowane przepisy ustawy mają systemowe znaczenie dla prawa gospodarczego oraz przede wszystkim dla praktyki obrotu gospodarczego, ponieważ wyznaczają zasadnicze relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej. W komentarzu znajdziesz m.in.:
omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów oraz stanowisk organów administracji w analizowanych sprawach,
przegląd literatury przedmiotu,
skondensowaną i czytelną strukturę książki, która pozwoli na szybie odnalezienie interesujących kwestii oraz odszukanie konkretnych orzeczeń lub stanowisk doktryny.
Obecne przepisy wprowadzają:
istotne zmiany w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
nową terminologię,
nowe instytucje i rozwiązania prawne
i tym samym kształtują warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmacniają pozycję przedsiębiorców w relacjach z organami administracji publicznej.

W publikacji omówiono m.in.:
nowe zasady regulujące relacje przedsiębiorca–urzędnik;
zasady tworzenia prawa gospodarczego;
instytucję działalności nierejestrowej;
zasady ułatwiające zakładanie działalności gospodarczej, w tym ulgę na start;
zmiany w zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej;
zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocników przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG;
zmiany w zakresie nowego portalu informacyjnego dla przedsiębiorców (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy);
powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Opracowanie będzie cenną pomocą w:
prowadzeniu spraw gospodarczych i kierowaniu przedsiębiorstwami,
obsłudze podmiotów gospodarczych,
załatwianiu spraw przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
przygotowywaniu aktów notarialnych dla przedsiębiorców,
egzekucji w sprawach gospodarczych,
prowadzeniu dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych,
prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników,
prowadzeniu badan naukowych,
przygotowywaniu prac naukowych,
przygotowaniach do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.