Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

 

178.5 zł 125.99

Autor: Izabela Świderek,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043942
Wydanie: 1/2018 Stron: 120


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Ordynacja podatkowa 2019, Ustawa o rachunkowości 2019, Leksykon VAT 2019,Wysyłka

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Jest to podstawowy akt prawny dla każdego księgowego jednostki sfery finansów publicznych – określa zasady ewidencji operacji gospodarczych, sposób konstrukcji sprawozdań finansowych i zakres prezentowanych w nich danych.
Publikacja zawiera:
- omówienie przepisów nowego rozporządzenia,
- analizę zmian i porównanie nowych regulacji z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem z 5 lipca 2010 r.,
- pełny tekst nowego rozporządzenia.

Zmiany przepisów, jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, wynikają z:
- obowiązku dostosowania zasad rachunkowości do zmian przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 z późn. zm.),
- konieczności doprecyzowania przepisów w obszarach wskazywanych przez jednostki stosujące wytyczne rozporządzenia w praktyce,
- realizacji wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tzw. eIDAS.

Ponadto w nowym rozporządzeniu wprowadzono wiele zmian o charakterze technicznym, redakcyjnym i porządkującym.