Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont komentarz do zmian

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont komentarz do zmian Poradnik Rachunkowości Budzetowej 1/2018

 

79 zł 73.59 Bestseller

Autor: Charytoniuk Jan,
Infor
Isbn: 9788365947581
Wydanie: 1/2018 Stron: 132


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911). Zastępuje ono rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. Zakres regulacji obejmuje wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń oraz o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiany objęły zarówno treść samego rozporządzenia, w jaki sposób i poszczególnych załączników. Z nowości należy w szczególności wymienić wprowadzenie:
- obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa,
- informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Ponadto w nowym rozporządzeniu wykaz kont dla budżetu państwa został rozszerzony o cztery nowe konta, a dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – o jedno konto. W Poradniku omówiono wszystkie zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem:
- w szczególnych zasadach rachunkowości,
- w planach kont,
- w sprawozdawczości finansowej.
Kierownicy jednostek muszą dokonać aktualizacji swoich polityk rachunkowości z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.