Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

 

179 zł 156.09 Bestseller

Autor: Marlena Sakowska Baryła, Komentarze Becka, Marta de Bazelaire de Ruppierre, Bogdan Fischer, Marcin Górski, Arleta Nerka, Krzysztof Wygoda,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325598686
Wydanie: 1/2018 Stron: 684


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na:

nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w tym na obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wprowadzenia mechanizmów domyślnej ochrony danych,
prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
realizowanie licznych obowiązków informacyjnych obciążających głównie administratora.
W publikacji w sposób dogłębny zaprezentowano:

prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane znacznie szerzej niż w dotychczasowych przepisach,
status i rolę inspektora ochrony danych,
zasady stosowania administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie rozporządzenia oraz
zasady odpowiedzialności cywilnej wynikającej wprost z przepisów komentowanego rozporządzenia, uregulowanej odmiennie niż ma to miejsce w kodeksie cywilnym.
Publikacja ma istotne walory praktyczne i koncentruje się − obok rozważań natury teoretycznej i interpretacyjnej − na rekomendacjach dotyczących sposobów stosowania przepisów tego rozporządzenia. Przedstawiono w niej m.in.:

zagadnienia dotyczące organu nadzorczego i omówiono wykonywanie jego kompetencji,
sposoby realizacji zasad rozliczalności, które na gruncie rozporządzenia są rozumiane odmiennie, niż miało to miejsce dotychczas,
podstawy dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych),
procedury certyfikacji, transgranicznego przetwarzania danych,
zagadnienia dotyczące: profilowania, niezbędnej dokumentacji, powierzenia przetwarzania, poufności, ryzyka i zabezpieczeń.
W komentarzu zawarto również odesłania do nowej ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), co powoduje, że w publikacji stan prawny został ujęty w sposób pełny. Ustawa ta dotyczy zapewnienia stosowania RODO, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od 25.5.2018 r. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje w szczególności:

zakres stosowania ustawy do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych;
tryb notyfikacji inspektorów ochrony danych osobowych oraz podmiotów zobowiązanych w polskim porządku prawnym do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych;
warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu, gdzie do wydawania certyfikatów został uprawniony nie tylko Prezes Urzędu, lecz także przedsiębiorcy; kompetencja do akredytacji podmiotów certyfikujących została zaś przyznana Polskiemu Centrum Akredytacji będącemu krajową jednostką akredytującą;
warunki i tryb dokonywania certyfikacji; prowadzenie jej jest odrębnym działaniem Prezesa Urzędu od działań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych czy przeprowadzania czynności kontrolnych; ustanowiono szeroki zakres certyfikacji, obejmując nim administratora, podmiot przetwarzający, producenta, a także podmiot wprowadzający produkt na rynek;
opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotu monitorującego jego przestrzeganie;przepisy dotyczą monitorowania przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania; przewidują, iż monitorowaniem przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania będą zajmowały się podmioty akredytowane przez Prezesa Urzędu; Prezes Urzędu będzie udostępniał wykaz podmiotów akredytowanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
zagadnienia dotyczące nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Prezes Urzędu ma być nie tylko egzekutorem, lecz także krajowym konsultantem, który doradza, jak działać zgodnie z prawem;
postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, które dotyczą sposoby postępowania w sprawach naruszenia tych przepisów; naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych odnosi się nie tylko do naruszeń ustawy, lecz także do przepisów rozporządzenia, z których w sposób bezpośredni wynikają określone prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych, administratorów lub podmiotów przetwarzających;
europejską współpracę administracyjną;
kwestie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;przepisy będą miały zastosowanie w przypadku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku zarówno kontroli planowych, jak i kontroli doraźnych; kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem;
zagadnienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych oraz zasad odpowiedzialności karnej; przesłanki ich nakładania i maksymalne wysokości wynikają wprost z RODO.
Komentarz zainteresuje przede wszystkim praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, sędziów, a także urzędników, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, osoby zajmujące się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialne za zapewnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.