Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego

 

304.5 zł 211.78 Wysyłka gratis

Autor: Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042501
Wydanie: 5/2015 Stron: 884


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 140 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:
- pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy)
- oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi (omówiono tu m.in.: leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów).
Każde zagadnienie zostało dokładnie scharakteryzowane pod kątem:
- uregulowań polskiego prawa bilansowego (ustawy o Rachunkowości, ewentualnie Krajowych Standardów Rachunkowości);
- rozwiązań przyjętych w MSSF;
- prawa podatkowego (zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W publikacji:
- szczegółowe wyjaśnienia i rozksięgowania zdarzeń gospodarczych – warto mieć zawsze pod ręką w każdej sytuacji
- liczne przykłady i odwołania do praktyki – nieocenione dla księgowych, pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów
- wielowymiarowy komentarz do każdego zagadnienia
- przejrzysty układ zagadnień – pomoże szybko odnaleźć szukany problem
- dla jednostek, które przygotowują się do wprowadzenia MSSF zamieszczono dokładny instruktaż przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF.
Zmiany wprowadzone do V wydania książki:
- dodano nowy rozdział 20. „Ujmowanie błędów i zmian zasad wyceny lub prezentacji operacji gospodarczych” – w oparciu o wytyczne ustawy o rachunkowości oraz KSR7
- wprowadzono szereg aktualizacji związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianami w MSSF
- dodano ponad 20 nowych, kompleksowych przykładów ilustrujących problemy z ewidencją księgową zdarzeń gospodarczych, w tym.in.:
- – zakup samochodu osobowego na firmę
- – wycena wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
- – pożyczka udzielona w walucie
- – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- – odpis z tytułu utraty wartości materiałów
- – ujęcie księgowe „ulgi na złe długi”
- i szereg innych zagadnień omawiających ważne i problematyczne zagadnienia.


Stan prawny na dzien 1 kwietnia 2015 r.
Spis treści
Wykaz skrótów .11
O Autorach 12
Wstęp .13
1. Środki trwałe 15
1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości 15
1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki – definicje 15
1.1.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych .19
1.1.3. Określenie długości okresu amortyzacji i stawek, moment
rozpoczęcia amortyzacji – założenia 32
1.1.4. Remont a ulepszenie środków trwałych 36
1.1.5. Wycofanie środków trwałych z używania – ujęcie w księgach .41
1.1.6. Środki trwałe i operacje związane z nimi w sprawozdaniu finansowym 43
1.1.7. Aktualizacja wyceny środków trwałych .44
1.2. Środki trwałe w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 47
1.2.1. Środki trwałe – klasyfikacja i ujęcie w księgach – zagadnienia ogólne .47
1.2.2. Okresy przewidywanej ekonomicznej użyteczności a stawki
i metody amortyzacji 50
1.2.3. Rachunkowość komponentów w świetle MSR 52
1.2.4. Uwzględnienie wartości godziwej środków trwałych
– okoliczności ujęcia w księgach .53
1.2.5. Utrata wartości środków trwałych 55
1.3. Środki trwałe w świetle przepisów podatkowych .57
1.3.1. Wartość początkowa środków trwałych zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób prawnych .59
1.3.2. Określenie stawek amortyzacji na potrzeby podatku dochodowego .62
1.3.3. Nakłady na zaniechane inwestycje a koszty uzyskania przychodów 70
1.3.4. Przyczyny i skutki rozbieżności pomiędzy ewidencją bilansową
i podatkową środków trwałych 78
1.4. Przykłady 79
2. Wartości niematerialne i prawne 99
2.1. Wartości niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowości 99
2.1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 99
2.1.2. Wartość firmy 100
2.1.3. Prawa majątkowe 101
2.2. Rozwiązania podatkowe dla wartości niematerialnych i prawnych .103
2.2.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 103
2.2.2. Wartość firmy 104
2.2.3. Inne wartości niematerialne i prawne 105
2.3. Wartości niematerialne w myśl Międzynarodowych Standardów Rachunkowości .109
2.3.1. Koszty prac badawczych i rozwojowych .109
2.3.2. Wartość firmy 110
2.3.3. Wartości niematerialne – ujęcie i wycena 112
2.4. Przykłady 118
3. Leasing .133
3.1. Leasing a Ustawa o rachunkowości 134
3.1.1. Klasyfikacja leasingu w świetle polskiego prawa bilansowego .134
3.1.2. Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego .138
3
3.1.3. Ewidencja leasingu operacyjnego u finansującego 141
3.1.4. Ewidencja leasingu finansowego u korzystającego 143
3.1.5. Ewidencja leasingu finansowego u finansującego .147
3.1.6. Leasing zwrotny 149
3.2. Leasing a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 150
3.2.1. Klasyfikacja leasingu w świetle MSR .150
3.2.2. Ewidencja leasingu finansowego u korzystającego 150
3.2.3. Ewidencja leasingu finansowego u finansującego .152
3.2.4. Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego .152
3.2.5. Ewidencja leasingu operacyjnego u finansującego 152
3.2.6. Leasing zwrotny 153
3.3. Leasing w świetle podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych .154
3.3.1. Kwalifikacja umowy leasingu .155
3.3.2. Leasing operacyjny w świetle ustaw o podatku dochodowym 155
3.3.3. Leasing finansowy w świetle ustaw o podatku dochodowym 160
3.4. Przykłady 162
4. Inwestycje 187
4.1. Definicje i zakres inwestycji 187
4.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
– ustawa o rachunkowości .189
4.3. Inwestycje w nieruchomości w świetle Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej .190
4.4. Aspekt podatkowy nieruchomości inwestycyjnych 192
4.5. Aktywa finansowe – ustawa o rachunkowości .192
4.6. Aktywa finansowe a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości .195
4.7. Aktywa finansowe a Podatek dochodowy od osób prawnych 195
4.8. Inne inwestycje .196
4.9. Przekwalifikowanie inwestycji 196
4.10. Przykłady 197
5. Instrumenty finansowe .219
5.1. Definicja i rodzaje instrumentów finansowych .219
5.2. Wycena instrumentu finansowego na dzień nabycia .221
5.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych 221
5.4.Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy 224
5.5. Przekwalifikowanie instrumentów finansowych 229
5.6. Wyłączenie instrumentu finansowego z ksiąg rachunkowych .231
5.7. Wbudowane instrumenty pochodne .232
5.8. Odpisy aktualizujące aktywa finansowe .235
5.9. Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości 238
5.10. Rachunkowość zabezpieczeń .245
5.11. Przykłady 249
6. Materiały i towary 269
6.1. Istota i klasyfikacja zapasów 269
6.1.1. Definicja według ustawy o rachunkowości 269
6.1.2. Definicja według MSR 269
6.2. Obrót materiałowy 270
6.2.1. Pojęcie oraz klasyfikacja materiałów .270
6.2.2. Wycena materiałów według przepisów ustawy o rachunkowości 274
6.2.3. Wycena materiałów według MSR 2 .278
4
Spis treoeci
6.2.4. Aktualizacja wyceny zapasów według przepisów ustawy o rachunkowości 280
6.2.5. Aktualizacja wyceny zapasów według MSR 2 .281
6.2.6. Skutki podatkowe tworzenia i rozwiązywania odpisów
aktualizujących wartość materiałów 281
6.3. Obrót towarowy 281
6.3.1. Pojęcie towarów 281
6.3.2. Towary w obrocie hurtowym i detalicznym oraz ich wycena 283
6.3.3. Wycena towarów według przepisów ustawy o rachunkowości 285
6.3.4. Wycena towarów według MSR .286
6.3.5. Aktualizacja wyceny towarów według ustawy o rachunkowości .287
6.3.6. Aktualizacja wyceny towarów według MSR 2 .287
6.3.7. Skutki podatkowe tworzenia i rozwiązywania odpisów
aktualizujących wartość towarów 287
6.4. Skutki podatkowe kradzieży towarów handlowych .288
6.4.1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych .289
6.4.2. Ustawa o podatku od towarów i usług .290
6.5. Skonta, bonusy, rabaty i premie pieniężne związane z zakupem 291
6.6. Przykłady 294
7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych .319
7.1. Inwentaryzacja .319
7.2. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 321
7.3. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych 324
7.3.1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych .324
7.3.2. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 326
7.4. Przykłady 328
8. Koszt wytworzenia produktów 337
8.1. Definicja kosztu wytworzenia w świetle ustawy o rachunkowości .338
8.2. Poziom zdolności produkcyjnych .341
8.3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych .342
8.3.1. Wycena zapasów w czasach kryzysu gospodarczego 344
8.4. Uproszczenia według przepisów ustawy o rachunkowości .345
8.5. Odpisy aktualizujące produkty 346
8.6. Koszt wytworzenia w MSR 2 „Zapasy” .346
8.7. Uproszczenia stosowane w MSR 2 348
8.8. Koszt wytworzenia a przepisy podatkowe 349
8.9. Koszt wytworzenia w praktyce 351
8.10. Przykłady 352
9. Należności i zobowiązania .365
9.1. Rozrachunki w świetle ustawy o rachunkowości .365
9.1.1. Definicje i podział rozrachunków 365
9.1.2. Inwentaryzacja rozrachunków .368
9.1.3. Wycena rozrachunków .369
9.1.4. Odpisy aktualizujące należności 371
9.1.5. Formy regulowania wzajemnych rozrachunków .372
9.2. Rozrachunki w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości .376
9.2.1. Definicje i ujęcie rozrachunków w MSR 376
9.2.2. Zobowiązania warunkowe 379
9.2.3. Wycena rozrachunków według MSR .382
9.3. Rozrachunki a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 384
9.4. Przykłady 391
10. Kapitały .401
10.1. Spółka akcyjna .402
10.1.1. Kapitał podstawowy spółki akcyjnej 403
10.1.2. Kapitał zapasowy spółki akcyjnej 411
10.1.3. Kapitał rezerwowy spółki akcyjnej .412
10.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 412
10.2.1. Kapitał podstawowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 412
10.2.2. Kapitał zapasowy spółki z o.o. .416
10.2.3. Kapitał rezerwowy spółki z o.o. .417
10.3. Kapitały własne spółek kapitałowych w świetle ustawy o rachunkowości .418
10.4. Kapitał z aktualizacji wyceny 420
10.5. Kapitały własne spółek kapitałowych według Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości 421
10.6. Wybrane zagadnienia w aspekcie podatkowym 422
10.6.1. Wypłata i opodatkowanie dywidendy 423
10.6.2. Podwyższenie kapitału zakładowego w formie nieaportowej .424
10.6.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w formie aportowej 425
10.6.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych .426
10.6.5. Wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego 427
10.7. Przykłady 427
11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy .437
11.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 437
11.1.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle uregulowań
ustawy o rachunkowości 438
11.1.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle uregulowań MSR .443
11.1.3. Bierne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
na gruncie podatkowym .445
11.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów .446
11.2.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w świetle uregulowań
ustawy o rachunkowości 447
11.2.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów a MSR 449
11.2.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na gruncie podatkowym .450
11.3. Rezerwy na zobowiązania 451
11.3.1. Rezerwy w świetle uregulowań ustawy o rachunkowości 451
11.3.2. Rezerwy na zobowiązania a uregulowania Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości 454
11.3.3. Rezerwy w świetle przepisów podatkowych .459
11.4. Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle
Krajowego Standardu Rachunkowości 459
11.5. Przykłady 461
12. Podatek odroczony .477
12.1. Wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów .479
12.1.1. Wartość podatkowa aktywów .479
12.1.2. Wartość podatkowa pasywów 481
12.2. Różnice przejściowe 483
12.2.1. Ogólna charakterystyka różnic między wynikiem finansowym
brutto a podstawą opodatkowania 483
12.2.2. Dodatnie i ujemne różnice przejściowe .484
12.2.3. Identyfikacja różnic przejściowych w aktywach i pasywach 486
12.2.4. Typowe przyczyny powstawania różnic przejściowych .487
12.3. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 490
12.3.1. Zasady ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 490
12.3.2. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 491
12.4. Ujmowanie odroczonego podatku dochodowego .496
12.5. Prezentacja i ujawnianie informacji o odroczonym podatku dochodowym
w sprawozdaniu finansowym 500
12.6. Etapy ustalania odroczonego podatku dochodowego .502
12.7. Synteza podobieństw i różnic między ustawą o rachunkowości i KSR 2
a MSR 12 .503
12.8. Przykłady 505
13. Przychody 521
13.1. Przychody ze sprzedaży w świetle ustawy o rachunkowości .521
13.1.1. Definicje 521
13.1.2. Zasada memoriału oraz zasada współmierności przychodów i kosztów 522
13.1.3. Zdarzenia gospodarcze korygujące wartość przychodów ze sprzedaży 524
13.1.4. Zaliczki na poczet przyszłych dostaw a przychody ze sprzedaży .532
13.1.5. Przychody ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym 533
13.2. Przychody ze sprzedaży w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 536
13.2.1. Ogólne pojęcia .536
13.2.2. Odroczony termin płatności jako podstawa do dyskontowania
przychodów .537
13.2.3. Warunki rozpoznania przychodów w świetle MSR .538
13.3. Istotne zagadnienia podatkowe 544
13.3.1. Przychody ze sprzedaży w świetle ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych 544
13.3.2. „Przychody ze sprzedaży” w świetle ustawy o podatku
od towarów i usług 544
13.3.3. Przychody ze sprzedaży wyrażone w walutach obcych 549
13.4. Szczególne formy przychodów ze sprzedaży 551
13.4.1. Sprzedaż komisowa 551
13.4.2. Sprzedaż ratalna 553
13.4.3. Sprzedaż na próbę .553
13.5. Przykłady 555
14. Wynagrodzenia .567
14.1. Wynagrodzenia według regulacji krajowych 567
14.1.1. Ogólna charakterystyka wynagrodzeń .567
14.1.2. Kategorie wynagrodzeń .571
14.1.3. Narzuty na wynagrodzenia – umowy o pracę 573
14.1.4. Narzuty na wynagrodzenia – inne umowy cywilnoprawne 575
14.2. Wynagrodzenia według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 577
14.2.1. Definicja i kategorie świadczeń pracowniczych według MSR 19 .577
14.2.2. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze .578
14.2.3. Świadczenia po okresie zatrudnienia .580
14.2.4. Inne długoterminowe świadczenia pracownicze .585
14.2.5. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy .585
14.3. Wynagrodzenia według przepisów podatkowych .587
14.3.1. Podatkowe ujęcie wynagrodzeń przez pracodawcę .587
14.3.2. Kalkulacja podstawy opodatkowania wynagrodzeń osób fizycznych 590
14.4. Przykłady 591
15. Różnice kursowe .599
15.1. Różnice kursowe a uregulowania ustawy o rachunkowości 600
15.1.1. Wycena 600
15.1.2. Wycena rozchodu środków pieniężnych .601
15.1.3. Kompensata należności i zobowiązań 602
15.1.4. Prezentacja różnic kursowych 602
15.1.5. Wpływ różnic kursowych na wysokość odroczonego podatku
dochodowego 603
15.2. Różnice kursowe w świetle postanowień Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości 604
15.2.1. Waluta funkcjonalna .604
15.2.2. Waluta prezentacji 606
15.3. Różnice kursowe na gruncie podatkowym 607
15.3.1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych .607
15.3.2. Ustawa o podatku od towarów i usług .615
15.4. Przykłady 616
16. Kontrakty długoterminowe 621
16.1. Kontrakty długoterminowe w polskich przepisach bilansowych 621
16.1.1. Specyfika kontraktów długoterminowych i konieczność
ich zindywidualizowanego traktowania .621
16.1.2. Ogólne pojęcia i kategorie związane z ujęciem kontraktów
długoterminowych w księgach rachunkowych .622
16.1.3. Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym 638
16.2. Kontrakty długoterminowe według Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości 641
16.2.1. Koszty kontraktów długoterminowych (MSR) .644
16.2.2. Przychody w kontraktach długoterminowych (MSR) 645
16.2.3. Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowym 648
16.3. Aspekty podatkowe kontraktów długoterminowych 648
16.3.1. Przychody i koszty z wyceny kontraktów w świetle ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych 648
16.3.2. Wpływ wyceny kontraktów długoterminowych na podatek odroczony .651
16.4. Przykłady 654
17. Połączenia spółek .675
17.1. Połączenia spółek – regulacje prawne zawarte w Kodeksie spółek
handlowych – zarys ogólny .675
17.2. Połączenia spółek w świetle ustawy o rachunkowości .678
17.2.1. Metoda łączenia udziałów 679
17.2.2. Metoda nabycia .685
17.3. Połączenia spółek – uregulowania Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej .693
17.3.1. Zakres stosowania MSSF 3 – pojęcia i definicje 693
17.3.2. Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe spółek połączonych
metodą nabycia według MSSF 3 .702
17.4. Połączenia jednostek w świetle przepisów o podatku dochodowym
od osób prawnych .704
17.4.1. Połączenia spółek w przepisach podatkowych – zakres regulacji .704
17.4.2. Rozliczenie dochodów spółki przejmowanej i przejmującej .705
17.4.3. Wartość godziwa ustalana w metodzie nabycia a ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych 707
17.4.4. Wartość firmy ustalana w metodzie nabycia a ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych 708
17.4.5. Połączenia jednostek w aspekcie odroczonego podatku dochodowego 708
17.5. Przykłady 711
18. Przekształcenie sprawozdania finansowego na zgodne z MSSF .725
18.1. Kiedy możemy, a kiedy musimy stosować MSSF .725
18.2. Jak przygotować się do wprowadzenia MSSF w jednostce 726
18.2.1. Dzień przejścia na MSSF 727
18.2.2. Identyfikacja różnic 728
18.2.3. Wycena różnic .735
18.2.4. Wzór sprawozdania finansowego według MSSF .735
18.2.5. Wprowadzenie niezbędnych korekt .738
18.3. Przykłady 739
19. Utrata wartości aktywów .805
19.1. Utrata wartości aktywów – w świetle ustawy o rachunkowości i KSR 4 .805
19.1.2. Test na utratę wartości w świetle KSR 4 805
19.1.3. Wartość handlowa a wartość użytkowa aktywów .809
19.1.4. Ustalanie odpisu aktualizującego wartość pojedynczych
składników aktywów .814
19.1.5. Ustalanie odpisu aktualizującego wartość grupowych
składników aktywów .824
19.1.6. Zmiany dokonanych odpisów aktualizujących 827
19.1.7. Test na utratę wartości firmy .829
19.2. Utrata wartości aktywów – uregulowania zawarte w MSR 36 „Utrata wartości
aktywów” 831
19.2.1. Zakres uregulowań zawarty w MSR 36 831
19.2.2. Główne obszary różnic pomiędzy MSR 36 a KSR 4 831
19.3. Utrata wartości aktywów a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych .834
19.4. Przykłady 834
20. Ujmowanie błędów i zmian zasad wyceny lub prezentacji operacji gospodarczych 857
20.1. Błędy – wytyczne ustawy o rachunkowości oraz KSR 7 857
20.2. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości – wytyczne ustawy o rachunkowości
oraz KSR 7 862
20.3. Błędy w świetle MSR 8 866
20.4. Zmiany polityki rachunkowości w świetle MSR 8 .869
20.5. Przykłady 871
Wykaz przykładów .877
Wykaz tabel .880
Wykaz schematów