Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

 

129 zł 110.23

Autor: Daniel Paweł, Geburczyk Filip, Szuma Jan,
C.H. Beck
Isbn: 9788381289047
Wydanie: 1/2018 Stron: 180


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, książka ma dawać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powinien zachować się organ, do którego wpłynie skierowana do sądu administracyjnego skarga. Dodatkowo w książce wskazano sytuacje, w których organ ten może wnieść skargę i zakwestionować działania podejmowane przez inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej. To opracowanie uwzględnia zmiany w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (ze szczególnym naciskiem na nowelizację z czerwca 2017 r.) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (uwzględniającej np. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ustawie o samorządzie powiatowym i wojewódzkim). W publikacji uwzględniono także najnowsze orzecznictwo. Dzięki publikacji Czytelnik zyska wiedzę o sposobach działania organu administracji w postępowaniu sądowowoadministracyjnym, a więc określi, jakie czynności organ jest każdorazowo zobowiązany podjąć w celu zapewnienia efektywnego postępowania sądowoadministracyjnego oraz uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości, m.in.: kiedy organ administracji publicznej może skutecznie wnieść skargę do sądu administracyjnego, jakie działania musi podejmować organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego, kto jest organem administracji publicznej w rozumieniu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kto może reprezentować organ administracji publicznej przed sądem administracyjnym lub inny organem administracji publicznej, jakie terminy są istotne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co powinno znaleźć się we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Ważnym uzupełnieniem publikacji są wzory pism m.in.: skarga wojewody na akt jednostki samorządu terytorialnego, skarga na zarządzenie zastępcze wojewody, skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, odpowiedź na skargę, decyzja uwzględniająca skargę strony (w trybie autokontroli), postanowienie w sprawie wstrzymania wykonalności aktu lub czynności, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wszystkie wzory dostępne będą również na płycie CD.