Organizacja wyborów samorządowych

Organizacja wyborów samorządowych

 

149 zł 128.39 Bestseller

Autor: Grzegorz Gąsior, Tomasz Gąsior, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289740
Wydanie: 1/2018 Stron: 250


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo administracyjne 2019,Wysyłka

Publikacja przedstawia zadania, jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów, w szczególności przed wójtem, burmistrzem, prezydentem, a w praktyce zazwyczaj wykonywane będą przez urzędników administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia zmiany prawne i ich konsekwencje praktyczne wynikające z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz z ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyska wiedzę o regulacjach prawnych, ale także - co szczególnie cenne - o aspektach praktycznych dotyczących szeroko rozumianego procesu wyborczego, tj. obejmującego czas znacznie poprzedzający formalne rozpoczęcie okresu wyborczego przypadającego na dzień ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborców. Ujęte zostały w niej bowiem kwestie dotyczące podziału JST na okręgi wyborcze i obwody głosowania, jak również – jakże aktualne dzisiaj – zagadnienia prekampanii. Analizie poddane zostały także zadania związane z wyborami, permanentnie realizowane przez administrację samorządową, jak np. prowadzenie stałego rejestru wyborców. Nie sposób omawiać proces wyborczy bez odniesienia się do administracji wyborczej, której podmioty również zostały czytelnikowi przybliżone, w tym nowy twór w postaci Korpusu Urzędników Wyborczych czy powoływane na nowych zasadach dwie obwodowe komisje wyborcze, którym przypisane zostały odrębne zadania. Czytelnik dowie się także, jakie podmioty uprawnione są do zgłaszania kandydatów w wyborach i prowadzenia na ich rzecz kampanii wyborczej, w tym jej finansowania oraz jakie są zasady ich konstytuowania. Część opracowania poświęcona została zagadnieniom prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, zgłaszania list kandydatów i kandydatów w wyborach, przygotowania lokali wyborczych, organizacji dnia głosowania, sposobu oddawania głosów, w tym alternatywnych form głosowania stosowanych w polskich wyborach, czy rozdziału mandatów pomiędzy komitety. Ponadto ujęto obowiązki realizowane już po dniu wyborów, jak uprzątnięcie materiałów wyborczych, czy rozliczenie finansowe kampanii wyborczej i złożenie sprawozdania finansowego przez pełnomocnika finansowego komitetu. Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z zastosowaniem przepisów Kodeksu wyborczego zmienionych ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Są to m.in. kwestie dotyczące:

podziału na okręgi wyborcze JST,
drogi odwoławczej od tych podziałów,
Korpusu Urzędników Wyborczych,
Powoływania i składu komisji wyborczych,
Zakresu terytorialnego, na którym mogą być tworzone w najprostszej procedurze, najmniejsze komitety wyborcze wyborców,
Zmiany systemu wyborczego z większościowego w jednomandatowych okręgach wyborczych na proporcjonalny w wielomandatowych okręgach wyborczych,
Możliwości prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej,
Sposobu głosowania,
Przygotowania lokalu wyborczego.
Wartością tej pozycji jest odniesienie się w niej do ostatnich zmian Kodeksu wyborczego procedowanych jeszcze w czerwcu tego roku. Formułują one nowe rozwiązania w zakresie drogi odwoławczej od podziału na okręgi i obwody głosowania, rezygnacji z obowiązku prowadzenia transmisji z lokali wyborczych, rozszerzają grupę osób, która może zostać powołana na urzędnika wyborczego oraz precyzują zadania stojące przed wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w procesie wyborczym. Warto zatem zapoznać się z tą materią.

Tylko dzięki naszej publikacji Czytelnik pozna:

nie tylko regulacje prawne w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów, ale także wiele rozwiązań opartych o praktykę wynikająca z wieloletniego funkcjonowania podmiotów administracji wyborczej,
szczegółowe analizy dotyczące podziału JST na okręgi wyborcze,
nowe zasady dotyczące możliwości przyjmowania przez komitety wyborcze korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym,
kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji i przeprowadzania wyborów w Polsce.
Nasza publikacja to wyjątkowe źródło wiedzy dla urzędników odpowiedzialnych za organizację wybór, osób zamierzających tworzyć komitety wyborcze w zbliżających się wyborach, pełnomocników tych komitetów, kandydatów w wyborach, ale także dla wszystkich osób poszukujących informacji na temat wyborów w Polsce. W jednym miejscu zgromadzonych zostało wiele wyjaśnień, opinii i orzeczeń związanych procesem wyborczym.