Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Brak

Autor: Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma, Aleksandra Czajka, Agnieszka Roszkowiak, Filip Geburczyk, Maciej Kiełbowski, Marcin Kubiak, Jacek Ronowicz, Jan Szuma, Robert Talaga,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595739
Wydanie: 3/2017 Stron: 800


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która wchodzi w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań, które dotyczą:

- zachowania terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego – termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego, uważa się za zachowany wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego;
- usunięcia wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa – obowiązek jego skierowania przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczył tzw. innych aktów i czynności (w tym indywidualnych interpretacji podatkowych) oraz aktów prawa miejscowego;
- postępowania mediacyjnego w toku postępowania przed sądami administracyjnymi – wprowadzenie klasycznego modelu mediacji, w którym mediator w żadnej sytuacji, nawet potencjalnie, nie jest zaangażowany w rozstrzyganie sprawy w przypadku fiaska mediacji.

Publikacja składa się z rozdziałów podzielonych na: pisma stron oraz czynności sądu. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.:

- wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego,
- udziału stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- terminów oraz kosztów postępowania,
- zawieszenia i podjęcia postępowania,
- umorzenia postępowania sądowego,
- orzeczeń sądowych oraz ich prawomocności,
- postępowania wywołanego skargą kasacyjną oraz skargą o wznowienie postępowania sądowego,
- wykonywania orzeczeń sądowych.

Każdy wzór opatrzony jest obszernym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru. Co więcej, do każdego wzoru zostało dodane orzecznictwo sądowe w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu. Bardzo pomocnym dodatkiem jest płyta CD zawierająca wersje edytowalne wszystkich wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

Publikacja stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się w problemami w postępowaniu sądowoadministracyjnym.