Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

 

179 zł 130.08 Bestseller

Autor: Zieliński Andrzej,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9878325583774
Wydanie: 3/2016 Stron: 882


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne Wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów.
Opracowanie zawiera ok. 250 wzory pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.
Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.
W niniejszym 3. wydaniu, zaktualizowano oraz uzupełniono wzory pism procesowych i komentarz. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, m.in.:
  - modyfikuje definicję konsumenta,
  - wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
  - szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
  - ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia),
  - wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
  - modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.

Zmiana ta weszła w życie 25.12.2014 r.
 • ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), która zawiera zmiany dotyczące doprecyzowania przepisów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, które weszły w życie 1.3.2015 r.
 • ustawy z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), zmieniającej przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe – wprowadzenie zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Ustawa weszła w życie 18.10.2015 r.
 • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem. Ustawa weszła w życie 17.8.2015 r.;

oraz zmiany oczekujące, które nie weszły jeszcze w życie, wynikające m.in. z:
 • ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Ustawa wchodzi w życie 8.9.2016 r.

Prezentowana publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:
 • pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu (m.in. wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych),
 • Pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego (m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych),
 • Pozwy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. powództwo o ustalenie prawa własności),
 • Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego (m.in. powództwo o zapłatę odsetek),
 • Pozwy z zakresu prawa spadkowego (m.in. powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
 • Pozwy z zakresu prawa rodzinnego (m.in. powództwo o unieważnienie małżeństwa),
 • Wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji (m.in. odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu),
 • Zaskarżanie orzeczeń sadowych (m.in. apelacja oparta na nowych faktach i dowodach),
 • Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (m.in. wniosek o uznanie za zmarłego),
 • Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (m.in. wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności),
 • Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu),
 • Wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (m.in. wniosek wierzyciela o wydanie mu depozytu sądowego),
 • Wnioski w innych sprawach (m.in. wniosek o umorzenie weksla),
 • Wnioski i pisma w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (m.in. wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt),
 • Powództwo w postępowaniu przeciw egzekucyjnym (powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa).

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.