Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2017

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2017

Brak

Autor: Wojciech Dmoch,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325591472
Wydanie: 6/2017 Stron: 776


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem komentarza są również zamieszczone przykłady, które zapewnią bardziej kompleksowe wyjaśnienie poszczególnych rozwiązań i mechanizmów. Komentarz CIT omawia także szczegółowe zagadnienia z zakresu praktyki zawodowej Autora, m.in. w zakresie:

- zwolnienia z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych;
- dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
- kosztów uzyskania przychodów w przypadku wnoszenia aportem własnych wierzytelności;
- relacji pomiędzy ewidencją rachunkową a wynikiem podatkowym;
- dochodów spółki z tytułu umorzenia udziałów i wypłaty świadczenia wspólnikom w naturze.

Prezentowane, 6. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszystkie zmiany, jakie zostały uchwalone od poprzedniego wydania, w szczególności odnosi się również do najnowszych regulacji, w tym m.in.:

- ustawy z 5.9.2016r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550), obniżającej stawkę podatku do 15 % dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w danym roku kalendarzowym – zmiany wchodzą w życie 1.1.2017r;
- ustawy z 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. dotyczące m.in.:

- rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego funduszy inwestycyjnych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na rzecz opodatkowania funduszy inwestycyjnych;
- uzupełnienia katalogu wydatków, których nie można zaliczać w kosztach, o kwoty wypłacone prze fundusz inwestycyjny m.in. z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa;
- rozszerzenia listy dochodów, które objęte są zwolnieniem przedmiotowym. Zgodnie z nowelizacją wolne od podatku są również dochody funduszy inwestycyjnych.
- ustawy z 16.11.2016 r.- Przepisy wprowadzające ustaw e o Krajowej Administracji Skarbowej, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. związane z powstaniem nowej instytucji, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, a więc mające charakter dostosowujący. Zmiany te polegają na wykreśleniu z przepisów ustawy o CIT kręgu podmiotów, które dotychczas określano jako organy kontroli skarbowej.