Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Brak

Autor: Wojciech Dmoch, Podatkowe Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280914
Wydanie: 7/2018 Stron: 800


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skierowany jest do praktyków zajmujących się stosowaniem tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego problematyką. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy, wzbogaconą licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotnym elementem Komentarza są również zamieszczone przykłady, które zapewnią bardziej kompleksowe wyjaśnienie poszczególnych rozwiązań i mechanizmów. Dzieło omawia także szczegółowe zagadnienia z zakresu praktyki zawodowej Autora, m.in. w zakresie:

- zwolnienia z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych;
- dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
- kosztów uzyskania przychodów w przypadku wnoszenia aportem własnych wierzytelności;
- relacji pomiędzy ewidencją rachunkową a wynikiem podatkowym;
- dochodów spółki z tytułu umorzenia udziałów i wypłaty świadczenia wspólnikom w naturze.

Prezentowane, 7. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszystkie zmiany, jakie zostały uchwalone od poprzedniego wydania, w szczególności odnosi się również do najnowszych regulacji, w tym m.in.:

- ustawy z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056), która m.in. wprowadziła zmiany polegające na określeniu, że opłata recyklingowa stanowi zarówno przychód, jak i koszty uzyskania przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.;
- ustawy z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448), która m.in. wprowadziła mechanizm jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych – wejście w życie 12.8.2017 r.;
- ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie 537/2014 – wejście w życie 21.6.2017 r.

Ponadto Komentarz uwzględnia projektowane zmiany będące na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, do najważniejszych należą:

- Ustawa z 27.10.2017 r. fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Druk sejmowy Nr 1878), której zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu – wejście w życie 1.1.2018 r.;
- ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjne (Druk sejmowy Nr 1934).Przepisy zaproponowane w projekcie wprowadzają zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych) – wejście w życie 1.1.2018 r.;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Druk sejmowy Nr 1930), który m.in. wprowadza regulację umożliwiającą Ministrowi Rozwoju i Finansów upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe (wynikające ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych) podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.