Prawo pocztowe Komentarz

Prawo pocztowe Komentarz

 

299 zł 260.75 Wysyłka gratis

Autor: Tadeusz Skoczny, Anna Piszcz, Mateusz Chołodecki, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286237
Wydanie: 1/2018 Stron: 1136


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów ustawy – Prawo pocztowe wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce. Niniejszy komentarz wyczerpująco omawia:
- zasady wykonywania działalności pocztowej,
- zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej,
- zakres świadczenia usług pocztowych,
- zakres świadczenia usług powszechnych,
- zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,
- zasady ustanawiania operatora wyznaczonego,
- obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
- rachunkowość regulacyjną, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego,
- kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych,
- kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej.