Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach pub ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Grzegorz Mazurek, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611444
Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzyst ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Vademecum wykonawcy po nowelizacji

Eliza Grabowska Szweicer, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas proces ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Horubski Krzysztof
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie /2017 | Isbn 9788381280013
W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; ...

Cena w prawoo.pl:
146.38 zł
169 zł


Vademecum zamawiającego z płytą CD

Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Miro
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594299
Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Prz ...

Cena w prawoo.pl:
111.17 zł
149 zł


Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611321
Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rod ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Partnerstwo publiczno-prywatne

Andrzej Panasiuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611376
Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadc ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240161
Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformaliz ...

Cena w prawoo.pl:
113.88 zł
149 zł


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Marcin Meducki, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788365611017
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzory umów zamieszczone na dołączone ...

Cena w prawoo.pl:
113.31 zł
148 zł


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611208
Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowani ...

Cena w prawoo.pl:
171.19 zł
276 zł