Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak System Prawa Prywatnego

 

399 zł 335.99 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Adam Olejniczak, System Prawa Prywatnego, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Przemysław Drapała, Monika Jagielska, Maciej Kaliński, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Mularski, Małgorzata Pyziak Szafnicka, Andrzej Śmieja, Kazimierz Zawada, Fryderyk Zoll,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596552
Wydanie: 3/2018 Stron: 1800


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:
- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszące się do określenia początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedzą poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia jest traktowana możliwość uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy przy zachowaniu należytej staranności;
- ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259), które m.in. wprowadziły zasadnicze zmiany w definicji państwowej osoby prawnej. Obecnie państwową osobą prawną jest osoba prawna utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych;
- ustawy z 19.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830), które wprowadziły jeden mechanizm naliczania odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, jak również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów.

Publikacja została także wzbogacona o nowy rozdział poświęcony wstąpieniu osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Szczegółowo omówione w nim zostały takie zagadnienia jak: ogólny rys instytucji wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokajanego wierzyciela, przesłanki wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela, skutki prawne wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, charakter prawny art. 518 KC.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Autorzy omawiają:
- odpowiedzialność odszkodowawczą;
- bezpodstawne wzbogacenie;
- czyny niedozwolone;
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;
- odpowiedzialność za produkt;
- wykonywanie i skutki niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań;
- wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania;
- przelew wierzytelności;
- przejęcie długu i przystąpienie do długu;
- wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela;
- wygaśnięcie zobowiązań;
- ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

Prezentowany tom jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona wybitnych autorów, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami. Publikacja będzie bardzo przydatna przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów tych zawodów oraz studentów.