Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

 

329 zł 253.48 Wysyłka gratis

Autor: Krystyna Gromek,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325588830
Wydanie: 1/2017 Stron: 1700


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Przedstawiona publikacja składa się z 4 części.

Część A publikacji to praktyczny komentarz do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego omawiający m.in.:
-
- zawarcie małżeństwa
- prawa i obowiązki małżonków
- ustawowy ustrój majątkowy
- umowne ustroje majątkowe
- przymusowy ustrój majątkowy
- ustanie małżeństwa
- separacja
- macierzyństwo
- ojcostwo
- stosunki między rodzicami a dziećmi
- przysposobienie
- obowiązek alimentacyjny
- opieka nad małoletnim
- opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
- kuratela
- pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego – unormowania krajowe
- pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego – unormowania międzynarodowe
W części B zamieszczono wzory umowy, porozumienia, wniosków i pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego materialnego, dotyczące wszystkich powyższych zagadnień.

W części C znajduje się komentarz praktyczny dotyczący procedur stosowanych w sprawach rodzinnych, które dotyczą:
-
- właściwość sądu
- strony, zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze
- koszty procesu
- postępowanie
- postępowanie nieprocesowe
Natomiast w ostatniej części C zamieszczono wzory orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego.
-
- W publikacji zastosowano system wzajemnych odesłań pomiędzy wszystkimi częściami pracy (A-B-C-D), który tworzy gotowe rozwiązania praktyczne, a liczne elementy tj.: przykłady, wskazówki praktyczne, odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie skomplikowanej materii. Ponadto umowę, porozumienie, pisma procesowe oraz orzecznictwo (260 wzorów), do których w komentarzu do materialnego i procesowego prawa rodzinnego znajdują się liczne referencje. Wszystkie zagadnienia przedstawiono z wielu perspektyw – zarówno pełnomocnika procesowego i reprezentowanego przez niego klienta, jak i sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Publikacja będzie również przydatna dla prokuratorów oraz specjalistów zajmujących się prawem rodzinnym w praktyce.

Publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Korzystać z niego powinni: sędziowie, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, prokuratorzy, aplikanci, studenci prawa, a także studenci oraz absolwenci pedagogiki i psychologii. Może on także stanowić nieocenioną pomoc dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy też podmiotów zaangażowanych w pieczę zastępczą.