Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

 

69.9 zł 65.39

Autor: Wiedza i Praktyka,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326969652
Wydanie: 1/2018 Stron: 176


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i w jaki sposób wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych? Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy? Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – w jaki sposób prowadzić ją zgodnie z prawem? Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował?

Rozdział 1. Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać
Podstawowe dozwolone zapisy regulaminu pracy
Regulaminy od 50 pracowników – jak interpretować nowe przepisy
Potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy
Wzór: Potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy
Wzór: Potwierdzenie otrzymania rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia (z art. 29 § 3 Kodeksu pracy)
Wzór: Potwierdzenie zapoznania z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy
Wyjścia prywatne w godzinach pracy – ustalenie zasad korzystania w regulaminie pracy
Wzór: Przykładowy zapis w regulaminie pracy
Wzór: Wniosek o zwolnienie na załatwienie spraw osobistych z propozycją terminu odpracowania
Urlop na żądanie – przyda się zapis w regulaminie i dowody udzielenia urlopu
Wzór: Regulamin pracy – fragment dotyczący urlopów na żądanie
Wzór: Potwierdzenie zgłoszenia i udzielenia urlopu wypoczynkowego na żądanie
Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego – przydatne zapisy
Wzór: Fragment regulaminu pracy – zasady korzystania ze służbowego sprzętu elektronicznego
Wzór: Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania ze sprzętu elektronicznego
Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
Wzór: Zapis refundacji okularów (szkieł kontaktowych) korygujących wzrok w regulaminie pracy
Jak bezbłędnie zapisać w regulaminie pracy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
Wzór: Odpowiedzialność materialna pracowników – zasady ogólne
Wzór: Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się
Wzór: Umowa o użytkowanie rzutnika stanowiącego własność pracodawcy
Rozdział 2. Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i jak wprowadzać do niego zmiany
Regulamin wynagradzania to nie powielenie przepisów
Mały pracodawca też może wydać regulamin wynagradzania
Niekorzystna zmiana regulaminu wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających
Rezygnacja z ZFŚS lub obniżenie odpisu – przykładowe aneksy do regulaminu wynagradzania
Wzór: Rezygnacja z tworzenia ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania
Wzór: Fragment pisma do pracowników o rezygnacji z działalności socjalnej przez pracodawcę, u którego nie obowiązują przepisy wewnątrzzakładowe
Wzór: Obniżenie wskaźnika odpisu na ZFŚS – przykładowy wzór aneksu do regulaminu wynagradzania
Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować – np. w regulaminie wynagradzania
Wzór: Regulamin wynagradzania – rozdział dotyczący zasad rozliczania podróży służbowych (prywatny pracodawca)
Wzór: Wniosek o zaliczkę
Pracownik ma sam zapoznać się ze zmianami regulaminów
Określenie prawa niektórych pracowników do dodatkowych składników wynagrodzenia
Rozdział 3. Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych
Premia regulaminowa – sposób na efektywne wynagradzanie
Wzór: Regulamin premiowania
Rozdział 4. Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy
Chcąc zabezpieczyć swoje poufne dane, pracodawca powinien wydać specjalny regulamin
Wzór: Regulamin bezpieczeństwa informacji
Przykład prawidłowego zapisu w regulaminie pracy
Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu bezpieczeństwa informacji oraz przyjęciu zobowiązania do jego przestrzegania
Rozdział 5. Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak prowadzić ją zgodnie z prawem
Ustalenie przejrzystych zasad korzystania z pomieszczeń służbowych może przynieść pracodawcy wiele korzyści
Wzór: Procedura kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych
Wzór: Załącznik nr 1do Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych – Oświadczenie pracownika o pobraniu karty magnetycznej
Wzór: Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Procedury kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych

Rozdział 6. Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował
Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy
Wzór: Procedura przeciwdziałania mobbingowi
Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku mobbingu
Procedura antydyskryminacyjna może uchronić przed wypłatą wysokich odszkodowań
Wzór: Strategia przeciwdziałania dyskryminacji
Wzór: Załącznik nr 1 – Zawiadomienie pracodawcy o przypadku dyskryminacji
Nie tylko szef może być mobberem, ale odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca