Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus

Zapowiedź książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Autor: Lidia Bagińska, Prawo Sądowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285629
Wydanie: 4/2018 Stron: 420


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Postępowanie karne 2019, Prawo cywilne 2019, Kodeks postępowania cywilnego 2019,Wysyłka

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znaczenie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu II instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej. 4 wydanie książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz zaktualizowane i uzupełnione uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.). Publikacja zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące procedur i uregulowań związanych ze skargą kasacyjną, a także najważniejsze i najnowsze orzecznictwo.

Publikacja została podzielona na trzy części.

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z PRZEGLĄDEM ORZECZNICTWA, zawiera rozdziały dotyczące m.in.:

charakteru prawnego skargi kasacyjnej,
celu i funkcji skargi kasacyjnej,
dopuszczalności skargi kasacyjnej,
legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej,
terminu do wniesienia skargi kasacyjnej,
sądu właściwego do przyjęcia skargi kasacyjnej,
formy i treści skargi kasacyjnej,
podstawy skargi kasacyjnej,
przymusu adwokacko-radcowskiego,
procedury postępowania w sprawie skargi kasacyjnej,
związania wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy,
kosztów postępowania kasacyjnego oraz
oceny regulacji skargi kasacyjnej i dostępu do Sądu Najwyższego.
Każdy rozdział książki Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

CZEŚĆ II. WZORY PISM PROCESOWYCH zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszone z powodu:

nieważności postępowania (podstawa proceduralna),
oczywistego uzasadnienia (podstawa proceduralna),
potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości (podstawa materialnoprawna),
wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialna).
CZĘŚĆ III. KAZUS to przykładowe zadanie/stan faktyczny wraz z rozwiązaniem polegający na sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w związku z naruszeniem prawa materialnego – art. 3983 § 1 pkt 1 KPC. Odpowiada on modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki zaprezentowane rozwiązanie zwraca uwagę Czytelnika na:

zachowanie wymagań formalnych skargi kasacyjnej,
umiejętność zastosowania właściwych przepisów oraz ich interpretację,
poprawność zaproponowanego rozwiązania oraz uwzględnienie interesu reprezentowanej strony.
Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi – w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury – praktycznych aspektów sporządzania skargi kasacyjnej.

Prezentowana książka:

radcom prawnym i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim,
zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi.