Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

 

79 zł 61.03

Autor: Świerc Zuzanna,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326970139
Wydanie: 1/2018 Stron: 100


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Książka została przygotowana głównie z myślą o pracownikach służb finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównych księgowych, jako praktyczny przewodnik, który ma ułatwić prace związane z zamknięciem roku i prawidłowym przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2017 rok. Może być także pomocna dla pracowników podmiotów tworzących, odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę podległych jednostek, członków rad społecznych i innych osób zainteresowanych specyfiką SPZOZ.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności i wątpliwości nie tylko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz także przy jego czytaniu, ocenie czy kontroli. Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy przestawia jak przygotować roczne sprawozdanie SPZOZ za 2017 r. i na jakie regulacje prawne należy zwrócić szczególną uwagę.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1. Podstawy prawne gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Rozdział 2. Harmonogram prac związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym
Rozdział 3. Inwentaryzacja
Rozdział 4. Roczne sprawozdanie finansowe
4.1. Sporządzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.2. Błędy stwierdzone w sprawozdaniu finansowym roku poprzedniego
4.3. Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego
4.3.1. Bilans
4.3.2. Rachunek zysków i strat
4.3.3. Informacja dodatkowa
4.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4.3.5. Rachunek przepływów pieniężnych
Rozdział 5. Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta
Rozdział 6. Procedura zatwierdzenia sprawozdania, obowiązki w zakresie zgłoszenia, publikacji sprawozdania i przechowywania dokumentów
Rozdział 7. Raport ekonomiczno-finansowy
Rozdział 8. Powiązania planu kont z pozycjami sprawozdania finansowego
Wykaz aktów prawnych
Wykaz tabel