Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

 

126 zł 86.81Wysyłka

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.
Do 28 lutego 2015 r. należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, które nie udzielały zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w tym również i takich, których wartość nie przekracza tzw. „progu istotności”).
Zamówieniem publicznym podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu jest każda umowa odpłatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane bez względu na wysokość zobowiązania pieniężnego zamawiającego i bez względu na formę jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona fakturą VAT).
W roku 2014 miały miejsce zmiany przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na sposób sporządzenia sprawozdawania za rok 2014r., w tym m.in.:
- podwyższenia w kwietniu 2014 r. progu kwotowego stosowania ustawy z 14.000 do 30.000 euro w publikacji szczegółowo wskazano jak wykazywać umowy o zamówienie publiczne o wartości zamówienia pomiędzy do 30.000 zawierane w 2014 r. przed i po nowelizacji;
- wprowadzenia w październiku 2014 r. do ustawy nowego trybu uproszczonego zamawiania usług niepriorytetowych (art. 5a) w publikacji wskazywane są problemy z wykazaniem umów zawartych w tym trybie w sprawozdaniu;
- wprowadzenie w 2014 r. trzech grup wyłączeń ze stosowania ustawy dotyczących badań naukowych, działalności kulturalnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych w bibliotekach szkolnych (art. 4 pkt 8a, 8b i 8c) – w publikacji znajduje się uzasadnienie niewykazywania tych zamówień w sprawozdaniu.