Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem Sprawozdawczość budżetowa 2018. Nowe rozporządzenie z komentarzem

 

49 zł 40.25

Autor: Gąsiorek Krystyna,
Infor
Isbn: 9788365947604
Wydanie: 1/2018 Stron: 158


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z:
- potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (nowela wprowadzona ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw). W publikacji omówiono m.in. zmiany w zakresie:
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdania Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-30S),
- budżetu państwa (sprawozdania Rb-27, Rb33),
- sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP). Opisano także obowiązki związane ze składaniem przez jednostki obowiązane sprawozdań w okresie przejściowym.