Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Brak

Autor: Baran Zgłobicka Bogusława,
UMCS
Isbn: 9788322790380
Wydanie: /2018 Stron: 480


Inne działy: Aplikacja notarialna 2019, Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Aplikacja notarialna 2019, Prawo o adwokaturze notariacie,Wysyłka

Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości literatury, realizowanych projektów ba­dawczych oraz procedury wykonawstwa i wdrażania do­kumentów planistycznych. Autorka od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w problematyce środowiskowej i pla­nistycznej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią w sensie przestrzennym dominującą część terytorium naszego państwa. Potencjalnych Odbiorców recenzowanego opracowa­nia można zdefiniować bardzo szeroko: naukowe środowi­ska przyrodników i planistów, praktycy w zakresie plano­wania przestrzennego i zarządzania rozwojem – zarówno wykonawcy opracowań, w jaki sposób i realizatorzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz oczywiście studenci kie­runków przyrodniczych i planistycznych. prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka