Uczestnicy postępowania upadłościowego

Uczestnicy postępowania upadłościowego

Zapowiedź książki Uczestnicy postępowania upadłościowego

Autor: Marek Mrówczyński,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603546
Wydanie: 1/2019 Stron: 928


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco zmienionego nowelizacją wprowadzoną mocą ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.), obowiązującego od 1.01.2016 r., z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji, m.in. na mocy ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629). Autor za punkt wyjścia dla rozważań przyjął pojęcie postępowania upadłościowego, jego budowę, ramy czasowe, cele, funkcje oraz charakter. Omówił także związek między problematyką uczestników postępowania upadłościowego a przedmiotem tego postępowania. W pracy autor podjął próbę sklasyfikowania uprawnień uczestników i ich powinności w postępowaniu w odniesieniu do kwestii budzących wątpliwości w praktyce. Pojęcie uczestników postępowania upadłościowego zostało poddane analizie na tle całego sytemu podmiotów tego postępowania, także w perspektywie prawnoporównawczej, przy tym w rozważaniach uwzględniono nie tylko podmioty wprost zakwalifikowane jako uczestnicy w polskich przepisach. Szczegółowej analizie autor poddał następujące zagadnienia:
kryteria decydujące o pojęciu i uzyskaniu statusu uczestnika postępowania upadłościowego;
rodzaje uczestników ze względu na realizowanie w postępowaniu upadłościowym interesu własnego lub cudzego;
kwalifikacje podmiotowe uczestników postępowania upadłościowego (zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, immunitet sądowy i egzekucyjny),
przesłanki materialnoprawne dotyczące tych uczestników (tj. zdolność upadłościowa i legitymacja procesowa).