Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Umowy w obrocie gospodarczym Koch

 

69 zł 51.81

Autor: Koch Andrzej, Napierała Jacek,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326494048
Wydanie: 4/2015 Stron: 424


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. Publikacja Umowy w obrocie gospodarczym zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów handlowych, w tym:
- umowy agencyjnej,
- umowy komisu,
- umowy spedycji,
- umowy ubezpieczenia.

W opracowaniu o umowach gospodarczych analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, jak i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.