Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019

Ustawa o finansach publicznych Komentarz 2019

 

269 zł 203.69 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Duże Komentarze, Zbigniew Ofiarski, Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Małgorzata Izabela Ofiarska, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Maria Miemiec,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248938
Wydanie: 1/2018 Stron: 1528


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących ustaw o finansach publicznych. W komentarzu do ustawy o finansach znajdziesz omówienie wielowątkowej problematyki obejmującej:
- organizację,
- zasady funkcjonowania oraz
- podstawy gospodarki finansowej
- sektora finansów publicznych jako określonej całości, a także zaliczanych do niego jednostek organizacyjnych.
Zamiarem zespołu autorów było ukazanie szerokiego obszaru regulacji prawnych, które wprost lub tylko pośrednio odnoszą się do sektora finansów publicznych. W komentarzu wykorzystano:
- dorobek doktryny prawa finansowego i finansów publicznych,
- dostępne orzecznictwo sądów oraz wskazano zakres wpływu standardów prawa unijnego na kształt i ewolucję różnych instytucji krajowego prawa finansów publicznych.

Opierając się na najważniejszych nowelizacjach dokonanych w obowiązującej ustawie, autorzy podjęli próbę przedstawienia genezy oraz głównych kierunków ewolucji różnych instytucji prawnych, instrumentów i narzędzi znajdujących zastosowanie w ustrojowych i funkcjonalnych rozwiązaniach sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych Komentarz zawiera również odniesienia do uregulowań wielu odrębnych ustaw, w tym regulujących m.in. zasady:
- prowadzenia gospodarki finansowej w określonych kategoriach jednostek sektora finansów publicznych,
- prowadzenia gospodarki komunalnej,
- udzielania zamówień publicznych,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- prowadzenia polityki rozwoju.

Ustawa o finansach publicznych Komentarz znajdziesz ponadto w nim omówienie zasadniczych kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, do których należy zaliczyć:
- zakres i zasady działania jednostek sektora finansów publicznych,
- zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,
- zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne,
- zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym,
- zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych,
- zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych,
- zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.