Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Premiera 28 lutego 2019 roku

 

299 zł 278.19 Zapowiedź Wysyłka gratis

Autor: Rafał Reiwer, Paweł Dzienis, Piotr Gołaszewski, Marcin Klonowski, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580366
Wydanie: 1/2019 Stron: 750


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Aplikacja komornicza 2019, Komornik sądowy,
Gratis

Wysylka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że nowe akty prawne będą porządkowały materię egzekucyjną na zagadnienia ustrojowe (Ustawa o komornikach sądowych), koszty egzekucji (ustawa o kosztach komorniczych) oraz przepisy dotyczące zasad prowadzenia egzekucji (nowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). W ten sposób regulacje prawne egzekucji sądowej będą tworzyć przejrzysty system.
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ponad czterdzieści razy, w tym pięciokrotnie w sposób kompleksowy). Problematyka ta dotyczy bezpośrednio stron postępowania egzekucyjnego i komorników sądowych. O jej doniosłości świadczy zwłaszcza liczba skarg na czynności komorników, dotyczących kosztów postępowania egzekucyjnego oraz liczne wypowiedzi doktryny. Opracowanie nowej regulacji dotyczącej powyższych zagadnień okazało się konieczne z uwagi na pojawiające się problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych przepisów.
Komentarz do ustawy o komornikach sądowych porusza m.in. następujące kwestie:
- przepisy ogólne – obszar działania komornika, zakres zadań, pieczęć komornika, kancelaria komornicza, rewir działania komornika;
- powoływanie i odwoływanie komorników – wymogi dotyczące kandydatów na stanowisko komornika, sposób powoływania, odmowa powołania na stanowisko komornika, niezbędne dokumenty dołączane do wniosku, rota ślubowania, zawieszenie komornika w czynnościach, dzień ustania zawieszenia w czynnościach, odwołanie ze stanowiska, rezygnacja z pełnienia obowiązków;
- prawa i obowiązki komorników – obowiązek zachowania tajemnicy, czas pracy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia;
- zastępstwo komornika – podmioty uprawnione do zastępowania oraz termin zastępstwa, zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, dochód komornika;
- likwidacja kancelarii – przekazanie spraw prezesowi sądu apelacyjnego, sposób likwidacji;
- aplikanci komorniczy – egzamin wstępny (nabór na aplikację, wymogi formalne ogłoszenia o egzaminie, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, sposób przeprowadzenia egzaminu, członkostwo w komisji kwalifikacyjnej); aplikacja (podmioty uprawnione do bycia aplikantem, termin rozpoczęcia aplikacji, obowiązki aplikanta, zawieszenie w czynnościach); egzamin komorniczy; asesorzy (podmioty uprawnione do zajmowania stanowiska, wniosek o powołanie, zawieszenie asesora, dzień wygaśnięcia powołania na stanowisko);
- koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii – opłata egzekucyjna, wynagrodzenie prowizyjne komornika, koszty działalności egzekucyjnej komornika;
- nadzór nad komornikami – organy nadzoru, forma czynności nadzoru;
- samorząd komorniczy – organy, zakres działań Krajowej Rady Komorniczej, lista komorników, zastępców komorników i aplikantów komorniczych;
- odpowiedzialność dyscyplinarna – kary dyscyplinarne, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

W części książki Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące:
- przepisów ogólnych – zakres przedmiotowy ustawy, zakres podmiotowy, treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych;
- wydatków – prawo do zwrotu poniesionych wydatków, katalog wydatków, zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty, diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym, postanowienie o przyznaniu należności, zaliczka na poczet należności kuratora, termin rozliczenia zaliczki;
- opłat komorniczych – katalog opłat, podział opłat na stosunkowe i stałe, wezwanie do uiszczenia opłaty, wartość świadczenia;
- opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – tryb pobierania opłaty stosunkowej, wysokość opłaty minimalnej;
- opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych – charakter stały opłat egzekucyjnych za egzekucję świadczeń niepieniężnych, wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika;
- pozostałych opłat – wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
- zwolnienia od kosztów komorniczych i obniżenia opłaty – przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, instytucja miarkowania opłaty egzekucyjnej.