Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Komentarz

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Komentarz

Zapowiedź książki Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz

Autor: Komentarze, Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381602976
Wydanie: 1/2019 Stron: 410


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Prawo upadłościowe i naprawcze 2019, Prawo cywilne 2019, Prawo konkurencji 2019,Wysyłka

Komentarz zawiera omówienie rzeczywistych problemów jakie wyniknęły na tle stosowania ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz problemów jakie w przyszłości mogą wyniknąć. Autorki nie uchylają się od zajęcia stanowiska w sprawach kontrowersyjnych. W komentarzu do przedmiotowej ustawy znajdziesz m.in. omówienie:
definicji kredytu hipotecznego,
nieruchomości jakich nabycie może być takim kredytem finansowane,
obowiązków kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta wobec konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny,
zasad świadczenia konsumentowi usług doradczych przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta,
treść umowy o kredyt hipoteczny,
zasad świadczenia usług pośrednictwa kredytu hipotecznego przez pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta na terytorium państwa członkowskiego,
przepisów określających zasady nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Z komentarza dowiesz się również:
Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny?
Jakie wymagania ekonomiczne i prawne musi spełnić kredytobiorca, żeby kredytodawca mógł mu takiego kredytu udzielić?
W książce omówiono zarówno problemy prawne, jak i te o charakterze ekonomicznym.

Wnikliwej analizie poddane zostały przepisy ustawy dotyczące praw i obowiązków konsumenta i kredytodawcy związanych z:
możliwością wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego,
opóźnieniem się konsumenta ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego,
odstąpieniem przez konsumenta od umowy o kredyt hipoteczny.

Autorki dokonują również analizy wymogów dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta, które umożliwią mu prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Komentarz zawiera wiele przykładów oraz odwołań do praktyki. Uwzględniono w nim orzecznictwo sądowe, w tym: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.