Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

 

239 zł 178.49 Bestseller

Autor: Arkadiusz Despot Mładanowicz, Marek Wierzbowski, Mirosław Wincenciak, Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska Filipowicz, Kamil Buliński, Mariusz Rypina, Artur Kosicki,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245678
Wydanie: 3/2018 Stron: 772


Inne działy: Prawo budowlane 2019, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Prawo budowlane komentarz 2019, Budownictwo,Wysyłka

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również pomocna urbanistom, geodetom, prawnikom praktykom i studentom wydziałów prawa i kierunków technicznych.
W komentarzu Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
Interpretacje poszczególnych przepisów zostały oparte na orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, a także z powołaniem najistotniejszych poglądów doktryny. Zwrócono także uwagę na wymagania towarzyszące procesom planistycznym z zakresu innych dziedzin prawa.

Autorzy komentarza Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnili wszystkie zmiany komentowanej ustawy wynikające m.in. z wejścia w życie ustaw:
- z 20.07.2017 r. - Prawo wodne, które weszły w życie 1.01.2018 r., i na mocy której zmianie uległy zagadnienia dotyczące nowych zasad planowania w gospodarowaniu wodami, w tym zabudowy na obszarach zagrożenia powodzią;
- z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, na mocy której uwzględniono potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska,
- z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, zmieniającą przepisy dotyczące możliwości wniesienia uwag do projektu planu miejscowego również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;
- z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zmieniającej przepisy dotyczące możliwości uwzględnienia w planie miejscowym lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (wiatrowych), przy okazji planowanych budynków o mocy nie większej niż moc tzw. mikroinstalacji, nawet na terenach innych niż o charakterze produkcyjnym.