Ustawa o rachunkowości Zmiany 2019

Ustawa o rachunkowości Zmiany 2019 Nowy system sprawozdawczości finansowej

 

119 zł 90.95

Autor: Gyongyver Takats,
Infor Biznes
Isbn: 9788365986061
Wydanie: 1/2018 Stron: 236


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W publikacji prezentujemy istotne zmiany w sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, które nastąpiły w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości. Komentarz omawia warunki stosowania sprawozdawczości dla poszczególnych grup podmiotów gospodarczych uwzględniając zmiany wprowadzone w 2018 roku, a także przedstawia projekt planowanych zmian. Proces nowelizacji ustawy o rachunkowości trwający od 2014 r. wynika przede wszystkim z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19) do polskiego prawa bilansowego. Zasady rachunkowości zależą przede wszystkim od wielkości podmiotu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące najnowszych zmian dotyczących: obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zasad korzystania z uproszczeń przewidywanych dla mikro i małych podmiotów prowadzenia ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszenia składania oświadczeń na temat informacji niefinansowych sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej obowiązku badania przez biegłego rewidenta W publikacji zostały szczegółowo omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące wysyłania e-sprawozdań. Od 1 października 2018 r. Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o rachunkowości m.in. dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe za rok 2018 r. będą przesyłane w formie elektronicznej. Pierwsze e-sprawozdanie finansowe wysyła się po 1 października 2018 r. Publikacja zawiera obowiązujące wzory dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, praktyczne informacje dotyczące sporządzania bilansu oraz aktualny tekst ustawy o rachunkowości. Książka niezbędna wszystkim prowadzącym księgi rachunkowe.