Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

 

269 zł 209.90 Wysyłka gratis

Autor: Marcin Bejm, Komentarze Becka, Piotr Gałązka, Mikołaj Markiewicz, Radomir Szewczuk, Maciej Tomecki,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285698
Wydanie: 1/2018 Stron: 608


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji. Zastąpiła ona, wcześniej obowiązującą – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dyrektywa ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad oraz procedur udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Istotą wydania nowej ustawy jest ograniczenie niepewności prawnej przy udzielaniu koncesji, ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prawnego oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy dotyczące m.in.:

- umożliwienia zamawiającym sektorowym zawierania umów koncesji na roboty budowlane
- przeniesienia na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług (w tym ryzyka związanego z popytem lub podażą)
- przyznania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencji organu właściwego w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak i określenie kompetencji i sposobu realizacji zadań z zakresu współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy ich realizacji
- Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który będzie realizował określone zadanie publiczne.
-
- W komentarzu Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi omówiono m.in.:

- postępowanie o zawarcie umowy koncesji,
- instytucję skargi do sądu administracyjnego wnoszonej przez podmiot, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy,
- regulację umowy koncesji,
- zakres umowy koncesji, ryzyko ekonomiczne koncesjonariusza,
- określenie szacunkowej wartości umowy koncesji,
- ustalenie głównego przedmiotu umowy koncesji,
- forma zaproszenia do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
- kwalifikacje wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty.
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz jest jedynym na rynku wydawniczym tak obszernym i dokładnym omówieniem nowej ustawy o umowie na koncesji na roboty budowlane lub usługi.