VAT Komentarz 2019 Becka

VAT Komentarz 2019 Becka

Brak

Autor: Bartosiewicz Adam, Michalik Tomasz, Tomasz Krywan,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325586300
Wydanie: 12/2019 Stron: 1448


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
nowelizacje, które weszły w życie 1.1.2016 r. obejmujące m.in.:
- zmianę dostosowawczą w związku z projektowanymi przepisami art. 65 ust. 6a i 6b ustawy – Prawo celne, w których uregulowano kwestię wysokości odsetek adekwatnie do wprowadzanych zmian w Ordynacji podatkowej;
- pozostawienie we właściwości naczelnika urzędu celnego wymiaru i zwrotu nadpłaty VAT z tytułu importu;
- zmiany dotyczące korekty podatku oraz korekty deklaracji przez podatnika niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
- ustawę z 13.5.2016 r., w której dodano definicję ustawową pojęcia nadużycie prawa oraz określono związane z nim skutki podatkowe; (Dz. U. poz. 846), zmiany wchodzące w życie 1.7.2016r. oraz, w zakresie art. 109 (ewidencja sprzedaży) 1.1.2017r.
- ustawę z 6.7.2016r. dotyczącą zastosowania stawki VAT 0% do dostaw, importu oraz dostaw części jednostek pływających określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych – (Dz. U. poz. 1260), zmiana wchodząca w życie 1.1.2017r.
- ustawę z 7.7.2016r. dotyczącą uszczelnienia poboru podatku VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą– (Dz.U. poz. 1052), zmiana wchodząca w życie 1.8.2016 r.;
- zmiany z 22.7.2016r. związane z dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do Unijnego Kodeksu Celnego. Wśród nich należy wskazać m.in. zmiany:
- uwzględniające nowy podział procedur i ich nazewnictwa wprowadzonego przez UKC (procedurę dopuszczenia do obrotu, procedury specjalne i wywóz);
- określające obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w przypadku objęcia towarów procedurą celną uszlachetniania czynnego;
- wyłączające ze zwolnienia od podatku VAT (pod określonymi warunkami) towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego
- rozszerzające zakres regulacji dotyczących towarów, które są objęte zgłoszeniem uproszczonym;
- utrzymujące dotychczasowe zasady odliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych – (Dz.U. poz. 1228), zmiany wchodzące w życie 20.8.2016r.
- nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług zawarte w nowych rozporządzeniach wykonawczych (m.in. rozporządzeniu MF z 25.7.2016 r., Dz.U. poz. 1136) – zmiana wchodząca w życie 1.8.2016 r.;
- ustawę z 6.9.2016r. o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości) – zmiana wchodząca w życie 1.10.2016 rok.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Dostęp trwa od 1 września 2016 r. do 1 września 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dyrektywy 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku do wartości dodanej, Dyrektywy 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, ustawy z 6.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.