VAT Komentarz Michalik

VAT Komentarz Michalik

 

379 zł 299.59 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Tomasz Michalik, Podatkowe Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286305
Wydanie: 14/2018 Stron: 1616


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, VAT komentarz 2018, Podatek dochodowy komentarz 2018,
Gratis

Wysylka

VAT Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów. Książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
- zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów;
- płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych;
- obowiązku podatkowego;
- miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
- podstawy opodatkowania;
- zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów;
- wysokości opodatkowania;
- odliczenia i zwrotu podatku;
- zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji;
- odpowiedzialności podatkowej;
- dokumentacji.
Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy. 14 wydanie komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania:
- ustawę z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która m.in. wprowadziła nową przesłankę braku dokonywania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT przez naczelnika urzędu skarbowego bez konieczności zawiadamiania podmiotu (dodanie art. 96 ust. 4a pkt 5) oraz nową okoliczność wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika (nowy art. 96 ust. 9 pkt 5), a także wprowadziła nowy art. 96b dotyczący prowadzenia przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykazu podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona – wejście w życie 13.1.2018 r.;
- ustawę z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), która m.in. dodała do Działu XI nowy Rozdział 1a „Mechanizm podzielonej płatności”. Mechanizm split payment obejmie transakcje między przedsiębiorcami rozliczającymi VAT, a istota jego działania polega na tym, że zapłata za towar lub usługę dzielona jest na dwie części –kwota netto będzie wpłacana przez nabywcę na zwykły rachunek bankowy, a kwota VAT uiszczana będzie na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT) – wejście w życie 1.7.2018 r.
- ustawę z 14.12. 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany w Załączniku Nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” – wejście w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.