Wymogi formalne w umowach konsumenckich

Wymogi formalne w umowach konsumenckich

 

169 zł 133.74

Autor: Mateusz Grochowski, Instytucje Prawa Prywatnego,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286701
Wydanie: 1/2018 Stron: 412


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Prawo upadłościowe i naprawcze 2018, Prawo cywilne 2018, Prawo konkurencji 2018,Wysyłka

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów. Publikacja w obszerny sposób omawia:

- ogólną charakterystykę wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. pojęcie wymogów formalnych w prawie prywatnym, wymogi formalne w umowach z udziałem konsumentów w systemie prawa cywilnego, funkcje wymogów formalnych w prawie konsumenckim),
- wymóg pisemności (m.in. znaczenie pisemności w obrocie konsumenckim, pojęcie i granice pisemności, wymóg pisemności na etapie zawarcia umowy, wymóg pisemności po zawarciu umowy),
- inne rodzaje wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. wymóg transparentności, wymóg posługiwania się określonym językiem, wymóg dostępności oświadczenia, wymogi formalne w obrocie elektronicznym z udziałem konsumentów),
- konsekwencje naruszenia wymogów formalnych w umowach z udziałem konsumentów (m.in. konsekwencje w sferze ważności czynności prawnej, konsekwencje w sferze skuteczności czynności prawnej, forma dla celów dowodowych w umowach z udziałem konsumentów, odpowiedzialność odszkodowawcza, szczególne konsekwencje naruszenia wymogów formalnych wzorca umowy, szczególne skutki naruszenia wymogów formalnych w regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych, sankcje karne, konsekwencje administracyjnoprawne),
- funkcję wymogów formalnych w prawie konsumenckim – ściśle związanej z koncepcją „ochrony przez informację”, na której została zbudowana ochrona konsumenta w prawie unijnym,
- źródła regulacji wymogów formalnych w prawie UE – zwłaszcza charakterystyce unijnego systemu wymogów formalnych zawartych w dyrektywach konsumenckich oraz ich wykładni w orzecznictwie TSUE,
- katalog postaci formy szczególnej – specyficznych postaciach wymogów wprowadzanych przez prawo konsumenckie oraz miejscu klasycznych typów formy szczególnej w prawie konsumenckim,
- skutki naruszenia wymogów formalnych – swoistych konsekwencjach braku zachowania formy szczególnej w prawie konsumenckim, a także stosowaniu w tym zakresie klasycznych instrumentów prawa cywilnego.